Domstolens beslut (sjätte avdelningen) av den 16 juni 2010 – RANI Slovakia mot Hankook Tire Magyarország

(mål C‑298/09)

”Artikel 104.3 första stycket i rättegångsreglerna – Anslutning till Europeiska unionen – Frihet att tillhandahålla tjänster – Direktiv 96/71/EG – Utstationering av arbetstagare i samband med tillhandahållande av tjänster – Företag för uthyrning av arbetskraft – Krav på säte i den medlemsstat där tjänsten tillhandahålls”

1.                     Frihet att tillhandahålla tjänster – Bestämmelser i fördraget – Tillämplighet på nya medlemsstater – Ungern (Artiklarna 49–54 EG; 2003 års anslutningsakt, artiklarna 2, 53 och 54) (se punkterna 37–39 samt punkt 1 i domslutet)

2.                     Frihet att tillhandahålla tjänster – Utstationering av arbetstagare i samband med tillhandahållande av tjänster – Direktiv 96/71 (Europaparlamentets och rådets direktiv 96/71, skäl 19 och artikel 1.4) (se punkterna 47–51 samt punkt 2 i domslutet)

3.                     Frihet att tillhandahålla tjänster – Restriktioner – Företag för uthyrning av arbetskraft (Artiklarna 49 EG–54 EG) (se punkterna 56–58 samt punkt 3 i domslutet)

Saken

Begäran om förhandsavgörande – Fővárosi Bíróság – Tolkning av artiklarna 3 c EG, 49 EG, 52 EG och 54 EG samt av Europaparlamentets och rådets direktiv 96/71/EG av den 16 december 1996 om utstationering av arbetstagare i samband med tillhandahållande av tjänster (EGT L 18, 1997, s. 1) – Nationell lagstiftning enligt vilken verksamhet för uthyrning av arbetskraft enbart får bedrivas av företag med säte i medlemsstaten.

Avgörande

1)

Artiklarna 49 EG–54 EG kan inte tolkas så, att en medlemsstats lagstiftning om bedrivande av verksamhet för uthyrning av arbetskraft, som var i kraft den dag då denna stat anslöt sig till Europeiska unionen, alltjämt är giltig till dess att Europeiska unionens råd har antagit ett program eller direktiv i syfte att genomföra dessa bestämmelser, för att fastställa villkoren för liberalisering av denna typ av tjänster.

2)

Varken skäl 19 i Europaparlamentets och rådets direktiv 96/71/EG av den 16 december 1996 om utstationering av arbetstagare i samband med tillhandahållande av tjänster eller artikel 1.4 i samma direktiv kan tolkas så, att en medlemsstat kan föreskriva att enbart företag med säte i medlemsstaten ska ha rätt att bedriva verksamhet för uthyrning av arbetskraft eller behandla dessa företag förmånligare, i fråga om tillstånd att bedriva den aktuella verksamheten, än företag som är etablerade i en annan medlemsstat.

3)

Artiklarna 49 EG–54 EG ska tolkas så, att de utgör hinder för att tillämpa en medlemsstats lagstiftning, såsom den som är i fråga i målet vid den nationella domstolen, enligt vilken enbart företag med säte i medlemsstaten har rätt att bedriva verksamhet för uthyrning av arbetskraft.