13.2.2010   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 37/22


Begäran om förhandsavgörande framställd av Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) den 2 december 2009 — Nokia Corporation mot Her Majesty's Commissioners of Revenue and Customs

(Mål C-495/09)

2010/C 37/26

Rättegångsspråk: engelska

Hänskjutande domstol

Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division)

Parter i målet vid den nationella domstolen

Klagande: Nokia Corporation

Motpart: Her Majesty's Commissioners of Revenue and Customs

Tolkningsfråga

Kan icke-gemenskapsvaror, som är försedda med ett gemenskapsvarumärke och som är föremål för tullövervakning i en medlemsstat och som befinner sig under transitering från ett tredjeland till ett annat tredjeland, utgöra ’varumärkesförfalskade varor’ i den mening som avses i artikel 2.1 a i förordning (EG) nr 1383/2003, när det inte finns några bevis som tyder på att dessa varor kommer att släppas ut på marknaden i EG, vare sig i enlighet med ett tullförfarande eller genom en otillåten omdirigering?