21.11.2009   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 282/27


Begäran om förhandsavgörande framställd av Oberverwaltungsgericht für das Land Nordrhein-Westfalen, Münster (Tyskland) den 31 augusti 2009 — Pietro Infusino mot Oberbürgermeisterin der Stadt Remscheid

(Mål C-348/09)

2009/C 282/46

Rättegångsspråk: tyska

Hänskjutande domstol

Oberverwaltungsgericht für das Land Nordrhein-Westfalen, Münster

Parter i målet vid den nationella domstolen

Klagande: Pietro Infusino

Motpart: Oberbürgermeisterin der Stadt Remscheid

Tolkningsfrågor

Omfattar begreppet tvingande hänsyn till allmän säkerhet enligt artikel 28.3 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/38/EG av den 29 april 2004 om unionsmedborgares och deras familjemedlemmars rätt att fritt röra sig och uppehålla sig inom medlemsstaternas territorier (1) och om ändring av förordning (EEG) nr 1612/68 och om upphävande av direktiven 64/221/EEG, 68/360/EEG, 72/194/EEG, 73/148/EEG, 75/34/EEG, 75/35/EEG, 90/364/EEG, 90/365/EEG och 93/96/EEG endast hot mot en medlemsstats inre och yttre säkerhet vilka avser statens fortbestånd, dess institutioner, dess väsentliga offentliga verksamheter, invånarnas överlevnad samt de yttre förbindelserna och den fredliga samexistensen mellan folken?


(1)  EUT L 158. s. 77