7.11.2009   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 267/29


Begäran om förhandsavgörande framställd av High Court of Justice (Chancery Division) (England and Wales) den 20 juli 2009 — T-Mobile (UK) Ltd mot The Commissioners for Her Majesty's Revenue & Customs

(Mål C-276/09)

2009/C 267/52

Rättegångsspråk: engelska

Hänskjutande domstol

High Court of Justice (Chancery Division) (England and Wales)

Parter i målet vid den nationella domstolen

Klagande: T-Mobile (UK) Ltd

Motpart: The Commissioners for Her Majesty's Revenue & Customs

Tolkningsfrågor

1.

Vad kännetecknar en tjänst som är undantagen från skatteplikt och som ”har till verkan att överföra medel och medfö[r] rättsliga och finansiella förändringar”?

I synnerhet önskas svar på följande:

a)

Är undantaget från skatteplikt tillämpligt på tjänster som annars inte skulle behöva utföras av något finansinstitut, som innebär att det i) görs en debitering av ett konto, ii) görs en motsvarande kreditering av ett annat konto eller iii) utförs en mellanliggande uppgift, mellan i och ii?

b)

Är undantaget tillämpligt på tjänster som inte innefattar utförandet av uppgifter innebärande debitering av ett konto och motsvarande kreditering av ett annat konto, men som, när detta leder till en överföring av medel, kan i efterhand anses ha varit orsaken till denna överföring?

2.

Omfattar undantaget för ”transaktioner rörande betalningar [eller] överföringar” i artikel 13 B d.3 i sjätte direktivet (1) en tjänst avseende mottagande och behandling av betalningar med kreditkort och betalkort på det sätt som utförs av den skattskyldige i förevarande mål? Särskilt när den skattskyldiges översändande av betalningsfilerna i slutet av dagen har till verkan att kundens konto automatiskt debiteras och den skattskyldiges konto krediteras, omfattas dessa tjänster av undantaget i artikel 13 B d.3?

3.

Beror svaret på fråga 2 på om den skattskyldige själv erhåller godkännandekoderna för det fortsatta översändandet eller erhåller dessa koder genom förmedling av sin anslutningsbank?

4.

Omfattar undantaget för ”förhandlingar om krediter” i artikel 13 B d.1 i sjätte direktivet sådana tjänster som den skattskyldige erbjuder i förevarande mål avseende betalningar med kreditkort vilka leder till att kundens kreditkortskonto debiteras med ytterligare kreditbelopp?

5.

Omfattar undantaget för ”transaktioner rörande betalningar [eller] överföringar” sådana tjänster avseende godtagande och behandling av betalningar som gjorts via betalningsombud som de som i detta fall erbjuds av den skattskyldige genom posten eller PayPoint?

6.

Omfattar undantaget för ”transaktioner rörande betalningar [eller] överföringar” tjänster avseende mottagande och behandling av betalningar med check som skickats till den skattskyldige eller hans ombud, vilka betalningar måste behandlas av den skattskyldige och dennes bank?

7.

Omfattar undantaget för ”transaktioner rörande betalningar [eller] överföringar” sådana tjänster som erbjuds av den skattskyldige i förevarande mål avseende mottagande och behandling av betalningar som gjorts i kassan på en bank för kreditering, genom banksystemet, av den skattskyldiges bankkonto?

8.

Vilka särskilda faktorer ska beaktas vid avgörandet av huruvida en avgift, (som avgiften för behandling av betalning i förevarande mål) som tas ut av en skattskyldig av dennes kunder beroende på kundens val av visst betalningssätt vid betalning till den skattskyldige och som anges särskilt i avtalshandlingen och särskilt specificeras i kundfakturorna, är ett separat tillhandhållande när det gäller mervärdesskatt?


(1)  Rådets sjätte direktiv 77/388/EEG av den 17 maj 1977 om harmonisering av medlemsstaternas lagstiftning rörande omsättningsskatter — Gemensamt system för mervärdeskatt: enhetlig beräkningsgrund (EGT L 145, s. 1; svensk specialutgåva, område 9, volym 1, s. 28).