15.8.2009   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 193/2


Begäran om förhandsavgörande framställd av Raad van State (Nederländerna) den 4 maj 2009 — Stichting Natuur en Milieu, Stichting Greenpeace Nederland, B. Meijer, E. Zwaag, F. Pals mot College van Gedeputeerde Staten van Groningen, berörd tredje man: RWE Power AG

(Mål C-165/09)

2009/C 193/02

Rättegångsspråk: nederländska

Hänskjutande domstol

Raad van State

Parter i målet vid den nationella domstolen

Klagande: Stichting Natuur en Milieu, Stichting Greenpeace Nederland, B. Meijer, E. Zwaag, F. Pals

Motpart: College van Gedeputeerde Staten van Groningen

Berörd tredje man: RWE Power AG

Tolkningsfrågor

1.

Medför skyldigheten avseende direktivkonform tolkning att de skyldigheter enligt direktiv 96/61/EG (1) om samordnade åtgärder för att förebygga och begränsa föroreningar (nu direktiv 2008/1/EG (2) om samordnade åtgärder för att förebygga och begränsa föroreningar) som har förts in i miljölagen kan och ska tolkas så att en prövning av en ansökan om miljötillstånd ska ske med beaktande fullt ut av det nationella utsläppstaket för SO2 enligt direktiv 2001/81/EG (3) om nationella utsläppstak för vissa luftföroreningar (nedan kallat NEC-direktivet), särskilt vad gäller skyldigheterna enligt artikel 9.4 i direktiv 96/61/EG, nu direktiv 2008/1/EG?

2.a.

Gäller skyldigheten för en medlemsstat att avhålla sig från att vidta åtgärder som allvarligt äventyrar det i direktivet föreskrivna resultatet också under den period mellan den 27 november 2002 och den 31 december 2010 som avses i artikel 4.1 i NEC-direktivet?

2.b.

Har den berörda medlemsstaten under den nämnda perioden mellan den 27 november 2002 och den 31 december 2010, för det fall det nationella utsläppstaket för SO2 enligt NEC-direktivet riskerar att överskridas eller överskrids efter periodens utgång, några positiva skyldigheter vid sidan om eller i stället för ovannämnda skyldighet att avhålla sig från att vidta åtgärder?

2.c.

Är det av relevans för svaren på frågorna 2.a. och 2.b. att det av en ansökan om miljötillstånd för en anläggning som bidrar till ett överskridande eller en risk för överskridande av det nationella utsläppstaket för SO2 enligt NEC-direktivet framgår att den anläggning som tillståndet avser tidigast kommer att tas i bruk år 2011?

3.a.

Medför de skyldigheter som avses i fråga 2 att medlemsstaten ska vägra att bevilja miljötillstånd eller ska förena ett sådant tillstånd med närmare föreskrifter eller begränsningar om det saknas garantier för att den anläggning som ansökan om miljötillstånd avser inte bidrar till ett överskridande eller en risk för överskridande av det nationella utsläppstaket för SO2 enligt NEC-direktivet? Är det för svaret på denna fråga av betydelse i vilken utsträckning anläggningen bidrar till ett överskridande eller en risk för överskridande?

3.b.

Eller är det så att det följer av NEC-direktivet att en medlemsstat, även vid ett överskridande eller en risk för överskridande av det nationella utsläppstaket för SO2, förfogar över ett utrymme för skönsmässig bedömning som ger medlemsstaten rätt att se till att det resultat som föreskrivs i direktivet uppnås genom att, i stället för att neka tillstånd eller att förena tillståndet med närmare föreskrifter eller begränsningar, vidta andra åtgärder, såsom kompensation på andra platser?

4.

Kan en enskild, såvitt medlemsstaten har de skyldigheter som avses i frågorna 2 och 3, i nationell domstol göra gällande att dessa skyldigheter ska uppfyllas?

5.a.

Kan en enskild direkt åberopa artikel 4 i NEC-direktivet?

5.b.

Om så är fallet, kan artikeln åberopas från och med den 27 november 2002 eller först från och med den 31 december 2010? Är det för svaret på denna fråga av betydelse att det framgår av ansökan om miljötillstånd att anläggningen kommer att tas i bruk tidigast år 2011?

6.

Ska, för det fall beviljandet av ett miljötillstånd och/eller andra åtgärder bidrar till ett överskridande eller en risk för överskridande av det nationella utsläppstaket för SO2 enligt NEC-direktivet, artikel 4 i direktivet mer exakt tolkas så att den ger en enskild

a.

en allmän rätt att kräva att den berörda medlemsstaten ska anta ett åtgärdspaket som innebär att de årliga nationella svaveldioxidutsläppen senast år 2010 begränsas till mängder som inte överskrider det nationella utsläppstaket enligt NEC-direktivet, eller för det fall det inte lyckas, ett åtgärdspaket som innebär att dessa utsläpp så snart som möjligt därefter begränsas till sådana mängder?

b.

en konkret rätt att kräva att den berörda medlemsstaten ska vidta specifika åtgärder avseende en viss anläggning — till exempel i form av att neka tillstånd eller förena ett sådant tillstånd med närmare föreskrifter eller begränsningar — som bidrar till att de årliga nationella svaveldioxidutsläppen senast år 2010 begränsas till mängder som inte överskrider det nationella utsläppstaket enligt NEC-direktivet, eller för det fall det inte lyckas, specifika åtgärder som bidrar till att dessa utsläpp så snart som möjligt därefter begränsas till sådana mängder?

6.c.

Är det för svaren på frågorna 6.a och 6.b av betydelse i vilken utsträckning anläggningen bidrar till överskridandet eller risken för överskridande av utsläppstaket?


(1)  Rådets direktiv 96/61/EG av den 24 september 1996 om samordnade åtgärder för att förebygga och begränsa föroreningar (EGT L 257, s. 26).

(2)  Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/1/EG av den 15 januari 2008 om samordnade åtgärder för att förebygga och begränsa föroreningar (kodifierad version) (EUT L 24, s. 8).

(3)  Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/81/EG av den 23 oktober 2001 om nationella utsläppstak för vissa luftföroreningar (EUT L 309, s. 22).