Nyckelord
Föremål för talan
Domslut

Nyckelord

Talan om fördragsbrott

Domstolens prövning av huruvida talan är välgrundad

Situation som ska beaktas

Situationen vid utgången av den frist som har angetts i det motiverade yttrandet (Artikel 226 EG; Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/88) (se punkterna 7

10)

Föremål för talan

Saken

Fördragsbrott – Överträdelse av artikel 1.3 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/88/EG av den 4 november 2003 om arbetstidens förläggning i vissa avseenden (EUT L 299, s. 9) och av artikel 18 a i rådets direktiv 93/104/EG av den 23 november 1993 om arbetstidens förläggning i vissa avseenden (EGT L 307, s. 18), bibehållen genom artikel 27.1 i direktiv 2003/88, läst i förening med del B i bilaga I till samma direktiv – Icke-civil personal inom den offentliga förvaltningen.

Domslut

Domslut

1) Konungariket Spanien har underlåtit att uppfylla sina skyldigheter enligt artikel 1.3 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/88/EG av den 4 november 2003 om arbetstidens förläggning i vissa avseenden, såvitt avser icke‑civil personal inom den offentliga förvaltningen, genom att inte inom den föreskrivna fristen anta de lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa direktivet.

2) Konungariket Spanien ska ersätta rättegångskostnaderna.