Domstolens dom (femte avdelningen) av den 20 maj 2010 – Kommissionen mot Spanien

(mål C‑158/09)

”Fördragsbrott – Direktiv 2003/88/EG – Arbetstidens förläggning – Icke‑civil personal inom den offentliga förvaltningen – Underlåtenhet att införliva inom den föreskrivna fristen”

Talan om fördragsbrott – Domstolens prövning av huruvida talan är välgrundad – Situation som ska beaktas – Situationen vid utgången av den frist som har angetts i det motiverade yttrandet (Artikel 226 EG; Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/88) (se punkterna 7–10)

Saken

Fördragsbrott – Överträdelse av artikel 1.3 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/88/EG av den 4 november 2003 om arbetstidens förläggning i vissa avseenden (EUT L 299, s. 9) och av artikel 18 a i rådets direktiv 93/104/EG av den 23 november 1993 om arbetstidens förläggning i vissa avseenden (EGT L 307, s. 18), bibehållen genom artikel 27.1 i direktiv 2003/88, läst i förening med del B i bilaga I till samma direktiv – Icke-civil personal inom den offentliga förvaltningen.

Domslut

1)

Konungariket Spanien har underlåtit att uppfylla sina skyldigheter enligt artikel 1.3 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/88/EG av den 4 november 2003 om arbetstidens förläggning i vissa avseenden, såvitt avser icke‑civil personal inom den offentliga förvaltningen, genom att inte inom den föreskrivna fristen anta de lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa direktivet.

2)

Konungariket Spanien ska ersätta rättegångskostnaderna.