Domstolens dom (tredje avdelningen) av den 10 juni 2010 – Kommissionen mot Portugal

(mål C‑37/09)

”Fördragsbrott – Miljö – Hantering av olagligen deponerat avfall – Direktiv 2006/12/EG – Direktiv 80/68/EEG”

1.                     Talan om fördragsbrott – Bevis för fördragsbrott – Kommissionens bevisbörda – Presumtioner – Otillåtna (Artikel 226 EG) (se punkt 28)

2.                     Miljö – Avfall – Direktiv 2006/12 – Medlemsstaternas skyldighet att säkerställa att avfall återvinns eller bortskaffas – Skyldighet att uppnå ett visst resultat – Medlemsstaternas utrymme för bedömning beträffande de åtgärder som ska vidtas – Gränser (Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/12, artikel 4) (se punkterna 35–39 och 44)

3.                     Miljö – Avfall – Direktiv 2006/12 – Medlemsstaternas skyldigheter i förhållande till innehavare av avfall – Begreppet innehavare av avfall – Personer som innehar avfall utan att ha tillstånd till detta – Omfattas (Artikel 174.2 EG; Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/12, artikel 8) (se punkterna 46–51 och 53–55)

4.                     Tillnärmning av lagstiftning – Skydd för grundvatten – Direktiv 80/68 – Tillämpningsområde – Åtgärder som kan medföra indirekta utsläpp av ämnen som anges i förteckning 2 i direktivet – Omfattas (Artikel 174.2, EG; rådets direktiv 80/68, artiklarna 3 och 5) (se punkterna 64–66)

5.                     Tillnärmning av lagstiftning – Skydd för grundvatten – Direktiv 80/68 – Medlemsstaternas skyldighet att begränsa utsläpp i grundvattnet av sådana ämnen som anges i förteckning 2 i direktivet – Skyldighet att genomföra en förhandsgranskning av alla direkta utsläpp av sådana ämnen – Nedgrävning av avfall utan att ha vidtagit förebyggande tekniska åtgärder som gör det möjligt att undvika förorening av grundvattnet – Fördragsbrott (Rådets direktiv 80/68, artiklarna 3 b och 5) (se punkterna 74–78)

Saken

Fördragsbrott – Åsidosättande av artiklarna 4 och 8 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/12/EG av den 5 april 2006 om avfall (EUT L 114, s. 9), genom vilket direktiv 75/442/EEG om avfall kodifieras, och av artiklarna 3 och 5 i direktiv 80/68/EEG om skydd för grundvatten mot förorening genom vissa farliga ämnen (EGT L 20, s. 43) – Dumpning av avfall i nedlagda stenbrott – Stenbrotten i Limas, Linos och Barreiras [Lourosa] – Underlåtenhet att företa kontroller

Domslut

1)

Republiken Portugal har underlåtit att uppfylla sina skyldigheter enligt artiklarna 4 och 8 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/12/EG av den 5 april 2006 om avfall, genom vilket rådets direktiv 75/442/EEG av den 15 juli 1975 om avfall kodifieras, och enligt artiklarna 3 b och 5 i rådets direktiv 80/68/EEG av den 17 december 1979 om skydd för grundvatten mot förorening genom vissa farliga ämnen, genom att inte vidta de åtgärder som krävs avseende avfall som olagligen deponerats i stenbrotten i Limas och Linos, vilka är belägna i Lourosa kommun (freguesia).

2)

Talan ogillas i övrigt.

3)

Republiken Portugal ska bära sina rättegångskostnader och ersätta två tredjedelar av Europeiska kommissionens rättegångskostnader. Kommissionen ska bära en tredjedel av sina rättegångskostnader.