2.7.2011   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 194/5


Domstolens dom (tredje avdelningen) av den 5 maj 2011 (begäran om förhandsavgörande från Bundesverwaltungsgericht — Tyskland) — Deutsche Telekom AG mot Bundesrepublik Deutschland

(Mål C-543/09) (1)

(Elektronisk kommunikation - Direktiv 2002/22/EG - Artikel 25.2 - Direktiv 2002/58/EG - Artikel 12 - Tillhandahållande av nummerupplysningstjänster och abonnentförteckningar - Skyldighet för ett företag som tilldelar telefonnummer att till andra företag överföra uppgifter som det innehar om abonnenter hos tredje parter)

2011/C 194/05

Rättegångsspråk: tyska

Hänskjutande domstol

Bundesverwaltungsgericht

Parter i målet vid den nationella domstolen

Klagande: Deutsche Telekom AG

Motpart: Bundesrepublik Deutschland

Ytterligare deltagare i rättegången: GoYellow GmbH, Telix AG

Saken

Begäran om förhandsavgörande — Bundesverwaltungsgericht — Tolkning av artikel 25.2 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/22/EG av den 7 mars 2002 om samhällsomfattande tjänster och användares rättigheter avseende elektroniska kommunikationsnät och kommunikationstjänster (direktiv om samhällsomfattande tjänster) (EGT L 108, s. 51) och artikel 12 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/58/EG av den 12 juli 2002 om behandling av personuppgifter och integritetsskydd inom sektorn för elektronisk kommunikation (direktiv om integritet och elektronisk kommunikation) (EGT L 201, s. 37) — Tillhandahållande av abonnentförteckningar — Omfattningen av skyldigheten för ett företag som har tilldelat abonnenter telefonnummer att till andra företag överföra alla uppgifter som är relevanta för att ge ut en allmän abonnentförteckning eller för att tillhandahålla en samhällsomfattande nummerupplysningstjänst — Uppgifter om abonnenter hos tredje parter

Domslut

1.

Artikel 25.2 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/22/EG av den 7 mars 2002 om samhällsomfattande tjänster och användares rättigheter avseende elektroniska kommunikationsnät och kommunikationstjänster (direktiv om samhällsomfattande tjänster) ska tolkas på så sätt att den inte utgör hinder för nationell lagstiftning enligt vilken ett företag som tilldelar slutanvändare telefonnummer åläggs en skyldighet att ge företag som tillhandahåller allmänt tillgängliga nummerupplysningstjänster och abonnentförteckningar tillgång till inte bara uppgifter om sina egna abonnenter, utan även till de uppgifter som det innehar om abonnenter hos tredje parter.

2.

Artikel 12 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/58/EG av den 12 juli 2002 om behandling av personuppgifter och integritetsskydd inom sektorn för elektronisk kommunikation (direktiv om integritet och elektronisk kommunikation) ska tolkas på så sätt att den inte utgör hinder för nationell lagstiftning enligt vilken ett företag som offentliggör allmänna abonnentförteckningar åläggs en skyldighet att överföra personuppgifter som det innehar om abonnenter hos andra leverantörer av telefonitjänster till ett annat företag, som offentliggör en tryckt eller elektronisk allmän abonnentförteckning eller gör sådana abonnentförteckningar tillgängliga genom nummerupplysningstjänster, utan att det för en sådan överföring krävs att abonnenterna har lämnat ett nytt samtycke. Detta gäller dock endast i den mån som abonnenterna har informerats om ändamålet med en allmän abonnentförteckning och om den omständigheten att dessa uppgifter kan vidarebefordras till en annan leverantör av telefonitjänster, innan deras uppgifter för första gången tas med i en abonnentförteckning, samt på villkor att nämnda uppgifter, efter det att de har överförts, inte används för andra ändamål än dem för vilka de samlades in för att offentliggöras för första gången.


(1)  EUT C 80, 27.03.2010.