21.5.2011   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 152/5


Domstolens dom (första avdelningen) av den 31 mars 2011 — Europeiska kommissionen mot Republiken Grekland

(Mål C-407/09) (1)

(Fördragsbrott - Underlåtenhet att följa en av domstolen meddelad dom - Ekonomiska sanktioner - Föreläggande av ett schablonbelopp)

2011/C 152/08

Rättegångsspråk: grekiska

Parter

Sökande: Europeiska kommissionen (ombud: M. Condou-Durande och A.-M. Rouchaud-Joët)

Svarande: Republiken Grekland (ombud: A. Samoni-Rantou och N. Dafniou)

Saken

Fördragsbrott — Artikel 228 EG — Underlåtenhet att följa domstolens dom av den 18 juli 2007 i mål C-26/07 — Underlåtenhet att vidta de åtgärder som är nödvändiga för att följa rådets direktiv 2004/80/EG av den 29 april 2004 om ersättning till brottsoffer (EUT L 261, s. 15) — Talan om föreläggande av löpande vite

Domslut

1.

Republiken Grekland har underlåtit att uppfylla sina skyldigheter enligt artikel 228.1 EG genom att inte, vid utgången av den frist som angetts i det motiverade yttrande som Europeiska gemenskapernas kommission avgav den 23 september 2008 med stöd av artikel 228 EG, ha vidtagit de åtgärder som krävdes för att följa domen av den 18 juli 2007 i mål C-26/07, kommissionen mot Grekland.

2.

Republiken Grekland föreläggs att till Europeiska kommissionen, på kontot för Europeiska unionens egna medel, betala ett schablonbelopp om 3 miljoner euro.

3.

Republiken Grekland ska ersätta rättegångskostnaderna.


(1)  EUT C 11 av den 16.1.2010.