11.9.2010   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 246/12


Domstolens dom (tredje avdelningen) av den 29 juli 2010 (begäran om förhandsavgörande från High Court of Justice (Chancery Division) — Förenade kungariket) — Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs mot Isaac International Limited

(Mål C-371/09) (1)

(Förordning (EEG) nr 2913/92 - Tullkodex - Artikel 212a - Förordning (EEG) nr 2454/93 - Artikel 292 - Förordning (EG) nr 88/97 - Artikel 14 - Antidumpningstull - Cykelramar)

2010/C 246/19

Rättegångsspråk: engelska

Hänskjutande domstol

High Court of Justice (Chancery Division)

Parter i målet vid den nationella domstolen

Klagande: Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs

Motpart: Isaac International Limited

Saken

Begäran om förhandsavgörande — High Court of Justice (Chancery Division) — Tolkning av artikel 14 c i kommissionens förordning (EG) nr 88/97 av den 20 januari 1997 om bemyndigande av att import av vissa cykeldelar med ursprung i Folkrepubliken Kina befrias från utvidgning genom rådets förordning (EG) nr 71/97 av den antidumpningstull som införs genom rådets förordning (EEG) nr 2474/93 (EGT L 17, s. 17) — Tolkning av artikel 292.3 i kommissionens förordning (EEG) nr 2454/93 av den 2 juli 1993 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EEG) nr 2913/92 om inrättandet av en tullkodex för gemenskapen (EGT L 253, s. 1; svensk specialutgåva, område 2, volym 10, s. 1) — Tolkning av artikel 212a i rådets förordning (EEG) nr 2913/92 av den 12 oktober 1992 (EGT L 302, s. 1; svensk specialutgåva, område 2, volym 16, s. 4) — Antidumpningstull på cyklar som har sitt ursprung i Folkrepubliken Kina — Villkor för undantag av viss import av essentiella cykeldelar — Erhållande av tillstånd för användning för särskilda ändamål — Importör som inte har erhållit det erforderliga tillståndet eftersom vederbörande inte kontrollerat lydelsen i artikel 14 c i förordning (EG) nr 88/97 och i artikel 292.3 i förordning (EEG) nr 2454/93 — Begreppet påtaglig försummelse

Domslut

1.

Förfarandet enligt artikel 292.3 i kommissionens förordning (EEG) nr 2454/93 av den 2 juli 1993 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EEG) nr 2913/92 om inrättandet av en tullkodex för gemenskapen, i dess lydelse enligt kommissionens förordning (EG) nr 1602/2000 av den 24 juli 2000, kan inte utgöra ett tillstånd för en importör, som är etablerad och bedriver verksamhet i två medlemsstater och importerar varor till den ena medlemsstaten för att därefter omedelbart transportera dem till den andra, så att importören befrias från antidumpningstull enligt artikel 14 c i kommissionens förordning (EG) nr 88/97 av den 20 januari 1997 om bemyndigande av att import av vissa cykeldelar med ursprung i Folkrepubliken Kina befrias från utvidgning genom rådets förordning (EG) nr 71/97 av den antidumpningstull som införs genom rådets förordning (EEG) nr 2474/93.

2.

Artikel 212a i rådets förordning (EEG) nr 2913/92 av den 12 oktober 1992 om inrättandet av en tullkodex för gemenskapen, i dess lydelse enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2700/2000 av den 16 november 2000, gör det inte möjligt att bevilja befrielse från antidumpningstull för en importör som inte har förhandstillstånd för att befrias från en sådan tull enligt artikel 14 c i förordning nr 88/97.


(1)  EUT C 267, 07.11.2009