26.2.2011   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 63/4


Domstolens dom (andra avdelningen) av den 22 december 2010 (begäran om förhandsavgörande från Verwaltungsgerichtshof (Österrike)) — Ilonka Sayn-Wittgenstein mot Landeshauptmann von Wien

(Mål C-208/09) (1)

(Unionsmedborgarskap - Rätten att fritt röra sig och uppehålla sig i medlemsstaterna - Lag av konstitutionell valör i en medlemsstat genom vilken adelskap avskaffas i denna stat - Efternamn som bärs av en myndig medborgare i nämnda stat och som har förvärvats genom adoption i en annan medlemsstat i vilken denna medborgare är bosatt - Adelstitel och adelsmarkör som ingår i efternamnet - Inskrivning i folkbokföringsregistret utförd av myndigheterna i den första medlemsstaten - Rättelse ex officio av inskrivningen - Borttagande av adelstiteln och adelsmarkören)

2011/C 63/06

Rättegångsspråk: tyska

Hänskjutande domstol

Verwaltungsgerichtshof (Österrike)

Parter i målet vid den nationella domstolen

Klagande: Ilonka Sayn-Wittgenstein

Motpart: Landeshauptmann von Wien

Saken

Begäran om förhandsavgörande — Verwaltungsgerichtshof — Tolkning av artikel 18 EG — En medlemsstats grundlag om avskaffande av adelstitlar i denna medlemsstat och som förbjuder medborgarna att bära utländska adelstitlar — Myndigheterna i denna medlemsstat vägrar att i folkbokföringsregistret skriva in en adelstitel och ett adelstecken som ingår i ett efternamn som en vuxen person och medborgare i denna medlemsstat har erhållit i en annan medlemsstat, där personen i fråga är bosatt, till följd av att hon adopterats av en medborgare i sistnämnda medlemsstat

Domslut

Artikel 21 FEUF ska tolkas så, att den inte utgör hinder för att myndigheterna i en medlemsstat, under sådana omständigheter som dem i förevarande fall, vägrar att erkänna efternamnet, i dess helhet, på en person som är medborgare i denna stat, såsom detta namn har fastställts i en annan medlemsstat, i vilken nämnda person är bosatt, i samband med att personen i fråga i vuxen ålder adopterades av en medborgare i denna andra medlemsstat, när efternamnet innehåller en adelstitel som inte är tillåten i den första medlemsstaten enligt dess konstitutionella rätt, under förutsättning att de åtgärder som dessa myndigheter vidtagit i detta sammanhang är motiverade av skäl avseende grunderna för rättsordningen (ordre public), det vill säga att de är nödvändiga för att skydda de eftersträvade intressena och står i proportion till det legitima syfte som eftersträvas.


(1)  EUT C 193, 15.8.2009.