6.8.2011   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 232/4


Domstolens dom (stora avdelningen) av den 14 juni 2011 (begäran om förhandsavgörande från Europaskolornas besvärsnämnd) — Paul Miles m.fl. mot Europaskolorna

(Mål C-196/09) (1)

(Begäran om förhandsavgörande - Begreppet ”domstol i en medlemsstat” i den mening som avses i artikel 267 FEUF - Europaskolornas besvärsnämnd - Lönesystemet för lärare utstationerade vid Europaskolorna - Anpassning av lönerna skedde inte till följd av det brittiska pundets värdeminskning - Fråga om förenlighet med artiklarna 18 FEUF och 45 FEUF)

2011/C 232/06

Rättegångsspråk: franska

Hänskjutande domstol

Europaskolornas besvärsnämnd

Parter i målet vid den nationella domstolen

Klagande: Paul Miles, Robert Watson Mac Donald.

Motpart: Europaskolorna

Saken

Begäran om förhandsavgörande — Europaskolornas besvärsnämnd — Tolkningen av artiklarna 12, 39 och 234 i EG fördraget — Begreppet domstol i en medlemsstat i den mening som avses i artikel 234 EG — Lönesystemet för utsända lärare vid Europaskolorna — Lönerna har inte anpassats efter det att det brittiska pundet har förlorat i värde — Åsidosättande av likabehandlingsprincipen och principen om fri rörlighet för arbetstagare

Domslut

Europeiska unionens domstol saknar behörighet att besvara en begäran om förhandsavgörande från Europaskolornas besvärsnämnd.


(1)  EUT C 193, 15.08.2009.