18.12.2010   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 346/9


Domstolens dom (tredje avdelningen) av den 28 oktober 2010 — Europeiska kommissionen mot Republiken Polen

(Mål C-49/09) (1)

(Fördragsbrott - Mervärdesskatt - Direktiv 2006/112/EG - Senare anslutning av medlemsstater - Övergångsbestämmelser - Tillämpning i tiden - Tillämpning av en reducerad skattesats - Kläder och klädestillbehör för spädbarn samt barnskor)

2010/C 346/15

Rättegångsspråk: polska

Parter

Sökande: Europeiska kommissionen (ombud: D. Trintanfyllou och K. Herrmann)

Svarande: Republiken Polen (ombud: M. Szpunar, M. Dowgielewicz, M. Jarosz och A. Rutkowska)

Saken

Fördragsbrott — Åsidosättande av artikel 98 jämförd med bilaga III till rådets direktiv 2006/112/EG av den 28 november 2006 om ett gemensamt system för mervärdesskatt (EUT L 347, s. 1) — Tillämpning av en reducerad mervärdesskattesats på kläder och klädestillbehör för spädbarn samt barnskor

Domslut

1.

Republiken Polen har underlåtit att uppfylla sina skyldigheter enligt bestämmelserna i artikel 98 i rådets direktiv 2006/112/EG av den 28 november 2006 om ett gemensamt system för mervärdesskatt, jämförda med bestämmelserna i bilaga III till det direktivet, genom att tillämpa en reducerad mervärdesskattesats om 7 procent på leverans, import och gemenskapsinterna förvärv av kläder och klädestillbehör för spädbarn samt barnskor.

2.

Republiken Polen ska ersätta rättegångskostnaderna.


(1)  EUT C 102, 01.05.2009.