30.8.2008   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 223/50


Talan väckt den 19 juni 2008 – Europeiska gemenskapernas kommission mot Commune de Valbonne

(Mål T-238/08)

(2008/C 223/88)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: Europeiska gemenskapernas kommission (ombud: L. Escobar Guerrero och advokaten E. Bouttier)

Svarande: Commune de Valbonne

Sökandens yrkanden

Sökanden yrkar att förstainstansrätten ska

förplikta Commune de Valbonne, företrädd av sin tjänstgörande borgmästare, att utge beloppet 18 619,38 EUR till sökanden, varav 14 261,29 EUR motsvarar kapitalbeloppet och 4 358,09 EUR avser dröjsmålsränta fram till den 31 maj 2008,

förplikta Commune de Valbonne att erlägga beloppet 5 000 EUR till täckande av kostnaderna för att återkräva fordran,

förplikta Commune de Valbonne att ersätta rättegångskostnaderna.

Grunder och huvudargument

Med avseende på åren 1998 och 1999 ingick kommissionen ett forsknings- och utbildningsavtal med commune de Valbonne i Frankrike, commune de Fermo i Italien och den europeiska intressesammanslutningen ARCHI-MED. Avtalet avsåg ett förslag till ömsesidig utbildning mellan staden Valbonne och provinsen Ascoli Piceno som kallades VALASPI MM 1027.

De ovannämnda kommunerna och ARCHI-MED förband sig att bland annat lämna en slutlig rapport till kommissionen. Eftersom denna rapport inte hade ingetts efter en anmodan från kommissionen, drog kommissionen slutsatsen att avtalsparterna inte hade iakttagit sina förpliktelser enligt avtalet. Kommissionen avslutade därför avtalet och begärde att en del av de förskott som den hade betalat ut skulle återbetalas jämte ränta.

Eftersom ARCHI-MED är insolvent begär kommissionen att svaranden skall förpliktas att erlägga de upplupna beloppen med hänsyn till att avtalsparterna är solidariskt ansvariga för att avtalet genomförs.