30.8.2008   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 223/59


Förstainstansrättens beslut av den 16 juni 2008 – Cypern mot kommissionen

(Mål T-122/08) (1)

(2008/C 223/111)

Rättegångsspråk: grekiska

Ordföranden på första avdelningen har förordnat om avskrivning av målet.


(1)  EUT C 142, 7.6.2008.