4.4.2009   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 82/10


Överklagande ingett den 9 februari 2009 av Deepak Rajani (Dear!Net Online) av den dom som förstainstansrätten (åttonde avdelningen) meddelade den 26 november 2008 i mål T-100/06, Deepak Rajani (Dear!Net Online) mot Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller)

(Mål C-559/08 P)

(2009/C 82/19)

Rättegångsspråk: engelska

Parter

Klagande: Deepak Rajani (Dear!Net Online) (ombud: A. Kockläuner, Rechtsanwalt)

Övrig part i målet: Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller), Artoz-Papier AG

Klagandens yrkanden

Klaganden yrkar att förstainstansrätten ska

ogiltigförklara den dom som förstainstansrättens meddelade den 26 november 2008 i mål T-100/06 i sin helhet,

förplikta harmoniseringsbyrån att ersätta rättegångskostnaderna vid domstolen.

Grunder och huvudargument

Klaganden gör gällande att den överklagade domen ska ogiltigförklaras på följande grunder

förstainstansrätten gjorde en felaktig tolkning av artikel 43.2 och 43.3 i förordningen om gemenskapsvarumärken jämförd med artikel 4.1 i Madridöverenskommelsen, när den fann att talan inte kunde bifallas på den första grunden,

förstainstansrätten åsidosatte artikel 6 i fördraget om Europeiska unionen (Konsoliderad version), samt artikel 6 jämförd med artikel 14 i konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna (EKMR), när den fann att talan inte kunde bifallas på den första grunden,

förstainstansrätten åsidosatte artikel 10 i direktiv 89/104 (EG) (1) jämförd med artikel 1 i direktiv 89/104 (EG), när den fann att talan inte kunde bifallas på den första grunden,

förstainstansrätten åsidosatte artikel 79 i förordningen om gemenskapsvarumärken, genom att inte ta hänsyn till att motparten vid invändningsenheten handlade i ond tro, när den fann att talan inte kunde bifallas på den andra grunden,

förstainstansrätten åsidosatte artikel 8.1 b i förordningen om gemenskapsvarumärken, då den felaktigt fann att det förelåg risk för förväxling mellan ifrågavarande varumärkena, och att talan inte kunde bifallas på den andra grunden,

förstainstansrätten åsidosatte artikel 135.4 i förstainstansrättens rättegångsregler, genom att inte ta hänsyn till den bevisning som förebringats i samband med förevarande talan, när den fann att talan inte kunde bifallas på den andra grunden,

förstainstansrätten åsidosatte artiklarna 49 och 50 jämförda med artikel 220 i fördraget om Europeiska unionen (Konsoliderad version), när den fann att talan inte kunde bifallas på den andra grunden, och

förstainstansrätten inte tog hänsyn till att harmoniseringsbyrån gjort sig skyldig till maktmissbruk, när den fann att talan inte kunde bifallas på den andra grunden.


(1)  Rådets första direktiv 89/104/EEG av den 21 december 1988 om tillnärmningen av medlemsstaternas varumärkeslagar (EGT L 40, s. 1).