30.8.2008   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 223/26


Talan väckt den 13 juni 2008 – Europeiska gemenskapernas kommission mot Konungariket Nederländerna

(Mål C-255/08)

(2008/C 223/40)

Rättegångsspråk: nederländska

Parter

Sökande: Europeiska gemenskapernas kommission (ombud: M. Van Beek och J.-B. Laignelot)

Svarande: Konungariket Nederländerna

Sökandens yrkanden

Sökanden yrkar att domstolen ska

fastställa att Konungariket Nederländerna har underlåtit att uppfylla sina skyldigheter enligt artikel 4.2 och 4.3 jämförd med bilaga II och III i rådets direktiv 85/337/EEG av den 27 juni 1985 om bedömning av inverkan på miljön av vissa offentliga och privata projekt (1), i dess lydelse enligt direktiv 97/11/EG (2) och direktiv 2003/35/EG (3) genom att inte inom den föreskrivna fristen anta de lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa direktivet, eller i vart fall genom att inte omedelbart underrätta kommissionen om sådana bestämmelser, och

förplikta Konungariket Nederländerna att ersätta rättegångskostnaderna.

Grunder och huvudargument

1.

Enligt artikel 249 tredje stycket EG är ett direktiv bindande med avseende på det resultat som ska uppnås för varje medlemsstat till vilken det är riktat, men överlåter till de nationella myndigheterna att bestämma form och tillvägagångssätt för genomförandet.

2.

Medlemsstaterna ska därför inom den föreskriva fristen anta de lagar och andra författningar som är nödvändiga för att införliva direktivet i nationell rätt och omedelbart underrätta kommissionen om sådana bestämmelser.

3.

I det aktuella målet löpte fristen för att anta nödvändiga bestämmelser och att omedelbart underrätta kommissionen om sådana bestämmelser ut den 14 mars 1999 enligt artikel 3.1 i direktiv 97/11. Nederländerna har inte följt denna bestämmelse.

4.

Enligt kommissionen har inte Nederländerna vidtagit de åtgärder som är nödvändiga för att säkerställa att artikel 4.2 och 4.3 jämförd med bilaga II och III, i lydelse enligt direktiv 97/11 och direktiv 2003/35 införlivas på ett korrekt sätt, eftersom Nederländerna inte har tillämpat samtliga kriterier i bilaga III i direktivet på alla projekt i bilaga II i direktivet.


(1)  EGT L 175, s. 40; svensk specialutgåva, område 15, volym 6, s. 226.

(2)  EGT L 73, s. 5.

(3)  EUT L 156, s. 17.