5.7.2008   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 171/25


Begäran om förhandsavgörande framställd av Dioikitiko Efeteio Thessaloniki (Grekland) den 28 april 2008 – Maria Kastrinaki mot Panepistimiako Geniko Nosokomeio Thessalonikis ACHEPA

(Mål C-180/08)

(2008/C 171/38)

Rättegångsspråk: grekiska

Hänskjutande domstol

Dioikitiko Efeteio Thessaloniki

Parter i målet vid den nationella domstolen

Klagande: Maria Kastrinaki

Motpart: Panepistimiako Geniko Nosokomeio Thessalonikis ACHEPA

Tolkningsfrågor

1)

Har de behöriga myndigheterna – för det fall att en medborgare i en medlemsstat åberopar ett utbildningsbevis som omfattas av tillämpningsområdet för direktiv 89/48/EEG, anställs av en offentligrättslig juridisk person, utövar ett reglerat yrke i värdmedlemsstaten enligt ett civilrättsligt avtal om tillsvidareanställning samt dennes karriärsutveckling, med avseende på tjänstegrad och lön, motsvarar nämnda utbildningsbevis – därefter enligt artiklarna 1–4 i nämnda direktiv, tolkade mot bakgrund av artiklarna 149 och 150 i Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, rätt att besluta att denne inte har full behörighet att utöva nämnda yrke på den grunden att det är omöjligt att erkänna det åberopade utbildningsbeviset såsom likvärdigt i akademiskt avseende för placering i den tjänstekategori och med den lön som motsvarar utbildningsbeviset, endast av det skälet att utbildningsbeviset visserligen har utfärdats av ursprungsmedlemsstatens myndighet, men att delar av utbildningen med stöd av ett franchisingavtal har ägt rum i värdmedlemsstaten och vid ett institut som enligt en allmän bestämmelse i värdmedlemsstatens lagstiftning inte ska anses utgöra ett utbildningsinstitut i denna stat, även om det fritt utövar verksamhet där?

2)

Har de behöriga myndigheterna, enligt bestämmelserna i direktiv 89/48/EEG, såsom det införlivats med den grekiska rättsordningen genom ministerdekret nr A4/4112/247/1992, tolkade mot bakgrund av artiklarna 39.1, 40 första stycket, 43, 47.1, 49 och 55 i Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, rätt att besluta att en medborgare i en medlemsstat, som arbetar hos en offentligrättslig juridisk person, med vilken denne ingått ett civilrättsligt avtal om tillsvidareanställning, och som har ett sådant tillstånd att utöva detta yrke som avses i bestämmelserna i direktiv 89/48/EEG, såsom det införlivats med den grekiska rättsordningen genom ministerdekret nr A4/4112/247/1992, inte har full behörighet att utöva det yrke som anges i det tillstånd att utöva detta yrke som utfärdats till denne, av det skälet att dennes utbildningsbevis inte även erkänts vara likvärdigt i akademiskt avseende?