12.4.2008   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 92/11


Begäran om förhandsavgörande framställd av College van Beroep voor het bedrijfsleven (Nederländerna) den 9 januari 2008 – 1. T-Mobile Netherlands, 2. KPN Mobile N.V., 3. Styrelsen för Nederlandse Mededingingsautoriteit, och 4. Orange Nederland N.V. mot Vodafone Libertel B.V.

(Mål C-8/08)

(2008/C 92/19)

Rättegångsspråk: nederländska

Hänskjutande domstol

College van Beroep voor het bedrijfsleven

Parter i målet vid den nationella domstolen

Klagande:

1.

T-Mobile Netherlands,

2.

KPN Mobile N.V.,

3.

Styrelsen för Nederlandse Mededingingsautoriteit, och

4.

Orange Nederland N.V.

Intervenient: Vodafone Libertel B.V.

Tolkningsfrågor

1)

Vilka kriterier skall användas vid tillämpningen av artikel 81.1 EG för att bestämma huruvida ett samordnat förfarande har till syfte att hindra, begränsa eller snedvrida konkurrensen inom den gemensamma marknaden?

2)

Skall artikel 81 EG tolkas så, att när den tillämpas i nationell domstol skall bevisning angående orsakssamband mellan samförstånd och beteende på marknaden läggas fram och bedömas enligt gällande bestämmelser i nationell rätt, förutsatt att dessa varken är mindre förmånliga än dem som avser liknande talan som grundas på nationell rätt eller gör det i praktiken omöjligt eller orimligt svårt att utöva rättigheter som följer av gemenskapsrätten?

3)

Föreligger det vid tillämpningen av uttrycket samordnat förfarande i artikel 81 EG en presumtion för ett orsakssamband mellan samförstånd och beteende på marknaden även om samförståndet var en engångshändelse och företaget som deltog i detta fortsätter att vara aktivt på marknaden eller bara i de fall då samförståndet förekommit under en lång period och med viss regelbundenhet?