29.8.2009   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 205/9


Domstolens dom (femte avdelningen) av den 9 juli 2009 — Europeiska gemenskapernas kommission mot Konungariket Spanien

(Mål C-272/08) (1)

(Fördragsbrott - Direktiv 2004/83/EG - Rätt till asyl - Underlåtenhet att införliva inom den föreskrivna fristen)

2009/C 205/14

Rättegångsspråk: spanska

Parter

Sökande: Europeiska gemenskapernas kommission (ombud: M. Condou-Durande och E. Adsera Ribera)

Svarande: Konungariket Spanien (ombud: B. Plaza Cruz)

Saken

Fördragsbrott — Underlåtenhet inom den föreskrivna fristen anta de bestämmelser som är nödvändiga för att följa rådets direktiv 2004/83/EG av den 29 april 2004 om miniminormer för när tredjelandsmedborgare eller statslösa personer skall betraktas som flyktingar eller som personer som av andra skäl behöver internationellt skydd samt om dessa personers rättsliga ställning och om innehållet i det beviljade skyddet (EUT L 304, s. 12)

Domslut

1)

Konungariket Spanien har underlåtit att uppfylla sina skyldigheter enligt rådets direktiv 2004/83/EG av den 29 april 2004 om miniminormer för när tredjelandsmedborgare eller statslösa personer skall betraktas som flyktingar eller som personer som av andra skäl behöver internationellt skydd samt om dessa personers rättsliga ställning och om innehållet i det beviljade skyddet, genom att inte inom den föreskriva fristen anta de bestämmelser i lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa direktivet.

2)

Konungariket Spanien ska ersätta rättegångskostnaderna.


(1)  EUT C 209, 15.8.2008.