18.7.2009   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 167/2


Domstolens dom (tredje avdelningen) av den 20 maj 2009 — Philippe Guigard mot Europeiska gemenskapernas kommission

(Mål C-214/08 P) (1)

(Överklagande - Skadeståndstalan - Villkor för gemenskapens avtalsrättsliga och utomobligatoriska ansvar - Artiklarna 313.2 k, 314 och 317 a i fjärde Lomékonventionen, i dess lydelse enligt det avtal som undertecknades i Mauritius)

2009/C 167/02

Rättegångsspråk: franska

Parter

Klagande: Philippe Guigard (ombud: S. Rodrigues och C. Bernard-Glanz, avocats)

Övrig part i målet: Europeiska gemenskapernas kommission (ombud: A. Bordes och F. Dintilhac)

Saken

Överklagande av den dom som förstainstansrätten (tredje avdelningen) meddelade den 11 mars 2008 i mål T-301/05, Guigard mot kommissionen, genom vilken förstainstansrätten ogillade klagandens talan om ersättning för den skada som han lidit till följd av kommissionens agerande när den beslutade att ingen förnyelse skulle ske av klagandens anställningsavtal, vilket hade ingåtts inom ramen för det tekniska samarbetet mellan gemenskapen och Republiken Niger och finansierades av Europeiska utvecklingsfonden — Villkor för gemenskapens utomobligatoriska ansvar — Åsidosättande av artiklarna 313.2 k och 314 i fjärde Lomékonventionen (EGT L 229, 1991, s. 3; svensk specialutgåva, område 11, volym 17, s. 59), i dess lydelse enligt det avtal som undertecknades i Mauritius (EGT L 156, 1998, s. 3) — Åsidosättande av motiveringsskyldigheten och av rätten till försvar

Domslut

1)

Den dom som Europeiska gemenskapernas förstainstansrätt meddelade den 11 mars 2008 i mål T-301/05, Guigard mot kommissionen, upphävs i den del förstainstansrätten förklarade att Philippe Guigards talan kunde tas upp till sakprövning.

2)

Den talan som väckts av Philippe Guigard i mål T-301/05 avvisas.

3)

Det saknas anledning att pröva det överklagande som getts in av Philippe Guigard.

4)

Philippe Guigard ska ersätta de rättegångskostnader som Europeiska gemenskapernas kommission åsamkats vid Europeiska gemenskapernas domstol och vid Europeiska gemenskapernas förstainstansrätt.


(1)  EUT C 223, 30.8.2008.