22.10.2011   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 311/6


Domstolens dom (första avdelningen) av den 8 september 2011 (begäran om förhandsavgörande från Corte suprema di cassazione — Italien) — Ministero dell’Economia e delle Finanze och Agenzia delle Entrate mot Paint Graphos Soc. coop. arl (C-78/08), Adige Carni Soc. coop. arl, i likvidation mot Agenzia delle Entrate och Ministero dell’Economia e delle Finanze (C-79/08) och Ministero delle Finanze mot Michele Franchetto (C-80/08)

(De förenade målen C-78/08–C-80/08) (1)

(Begäran om förhandsavgörande - Upptagande till sakprövning - Statligt stöd - Skattelättnader som beviljas kooperativa föreningar - Kvalificering som statligt stöd i den mening som avses i artikel 87 EG - Förenlighet med den gemensamma marknaden - Villkor)

2011/C 311/06

Rättegångsspråk: italienska

Hänskjutande domstol

Corte suprema di cassazione

Parter i målet vid den nationella domstolen

Klagande: Ministero dell’Economia e delle Finanze, Agenzia delle Entrate, (C-78/08) Adige Carni Soc. coop. arl, i likvidation (C-79/08), Ministero delle Finanze (C-80/08)

Motparter: Paint Graphos scarl (C-78/08), Agenzia delle Entrate, Ministero dell’Economia e delle Finanze (C-79/08), Michele Franchetto (C-80/08)

Saken

Begäran om förhandsavgörande — Corte suprema di cassazione — Tolkning av artiklarna 81 EG, 87 EG och 88 EG, rådets förordning (EG) nr 1435/2003 av den 22 juli 2003 om stadga för europeiska kooperativa föreningar (SCE-föreningar) (EUT L 207, s. 1), och av rådets direktiv 2003/72/EG av den 22 juli 2003 om komplettering av stadgan för europeiska kooperativa föreningar med avseende på arbetstagarinflytande (EUT L 207, s. 25) — Begreppet stöd som beviljas av staten — Italiensk lagstiftning enligt vilken jordbruks-, produktions- och arbetskooperativ beviljas skattelättnader

Domslut

Sådana undantag från skatteplikt som dem som är aktuella i målen vid den nationella domstolen, vilka beviljas produktions- och arbetskooperativ enligt sådana nationella bestämmelser som dem i artikel 11 i presidentdekret nr 601 av den 29 september 1973 om bestämmelser rörande skattelättnader, i dess lydelse under åren 1984–1993, utgör ”statligt stöd” i den mening som avses i artikel 87.1 EG endast i den mån som samtliga rekvisit i bestämmelsen är uppfyllda. Vad beträffar en sådan situation som den som ligger till grund för de mål som anhängiggjorts vid den nationella domstolen, ankommer det på denna domstol att särskilt bedöma huruvida de aktuella undantagen från skatteplikt är selektiva och huruvida de kan motiveras av arten hos och den allmänna systematiken i det nationella skattesystem som de omfattas av, bland annat genom att fastställa huruvida de kooperativa föreningar som är aktuella i de nationella målen faktiskt befinner sig i en situation som är jämförbar med den som andra aktörer som bildats som vinstdrivande rättsliga enheter befinner sig i och, om så är fallet, huruvida den skattemässigt förmånligare behandling som dessa kooperativa föreningar åtnjuter för det första följer av de grundläggande principerna i det skattesystem som är tillämpligt i den berörda medlemsstaten och för det andra är förenlig med principen om inre sammanhang och proportionalitetsprincipen.


(1)  EUT C 116, 9.5.2008.