5.7.2008   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 171/49


Förstainstansrättens beslut av den 23 maj 2008 – R.S Arbeitsschutz mot harmoniseringsbyrån – RS Components (RS)

(Mål T-501/07) (1)

(2008/C 171/96)

Rättegångsspråk: engelska

Ordföranden på sjunde avdelningen har förordnat om avskrivning av målet.


(1)  EGT C 64, 8.3.2008.