7.11.2009   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 267/60


Förstainstansrättens dom av den 16 september 2009 — Offshore Legends mot harmoniseringsbyrån — Acteon (OFFSHORE LEGENDS i svart och vitt och OFFSHORE LEGENDS i blått, svart och grönt)

(Förenade målen T-305/07 och T-306/07) (1)

(Gemenskapsvarumärke - Invändningsförfarande - Ansökan om registrering som gemenskapsvarumärke av två figurmärken OFFSHORE LEGENDS, det ena i svart och vitt och det andra i blått, svart och grönt - Äldre nationella figurmärket OFFSHORE 1 - Relativa registreringshinder - Risk för förväxling - Varuslags- och känneteckenslikhet - Bevis på verkligt bruk av det äldre varumärket föreligger inte - Artikel 8.1 b i förordning (EG) nr 40/94 (nu artikel 8.1 b i förordning (EG) nr 207/2009) - Artikel 43.2 och 43.3 i förordning nr 40/94, jämförd med artikel 15.2 a i förordning nr 40/94 (nu artikel 42.2 och 42.3 och artikel 15.1 andra stycket a i förordning nr 207/2009))

2009/C 267/104

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: Offshore Legends (Nevele, Belgien) (ombud: advokaterna P. Maeyaert och N. Clarembeaux)

Svarande: Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) (ombud: A. Folliard-Monguiral)

Motpart vid överklagandenämnden, som intervenerat vid förstainstansrätten: Acteon (Saint-Tropez, Frankrike) (ombud: advokaten M. Milon)

Saken

Två beslut att väcka talan mot de beslut som fattats av harmoniseringsbyråns andra överklagandenämnd den 29 maj 2007 (ärendena R 1031/2006-2 och R 1038/2006-2) angående invändningsförfaranden mellan Acteon och Offshore Legends.

Domslut

1.

Talan ogillas.

2.

Offshore Legends ska ersätta rättegångskostnaderna.


(1)  EUT C 269, 10.11.2007.