15.8.2009   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 193/18


Förstainstansrättens dom av den 1 juli 2009 — ThyssenKrupp Stainless AG mot kommissionen

(Mål T-24/07) (1)

(Konkurrens - Konkurrensbegränsande samverkan - Platta produkter av rostfritt stål - Beslut i vilket en överträdelse konstateras av artikel 65 KS, efter utgången av EKSG-fördraget, på grundval av förordning (EG) nr 1/2003 - Legeringspåslag - Kommissionens behörighet - Ansvar för överträdelsen - Rättskraft - Rätten till försvar - Tillgång till handlingarna i ärendet - Preskription - Principen ne bis in idem - Samarbete under det administrativa förfarandet)

2009/C 193/26

Rättegångsspråk: tyska

Parter

Sökande: ThyssenKrupp Stainless AG (Duisburg, Tyskland) (ombud: advokaterna M. Klusmann och S. Thomas)

Svarande: Europeiska gemenskapernas kommission (ombud: F. Castillo de la Torre, R. Sauer och O. Weber)

Saken

Talan om hel eller delvis ogiltigförklaring av kommissionens beslut av den 20 december 2006, om ett förfarande enligt artikel 65 [KS] (ärende COMP/F/39.234 — Legeringspåslag — förnyat antagande av beslut), och i andra hand en talan om nedsättning av de böter som ålagts ThyssenKrupp Stainless i nämnda beslut

Domslut

1)

Talan ogillas.

2)

ThyssenKrupp Stainless AG ska ersätta rättegångskostnaderna.


(1)  EUT C 82, 14.4.2007.