26.1.2008   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 22/26


Talan väckt den 7 november 2007 – Europeiska gemenskapernas kommission mot Republiken Polen

(Mål C-492/07)

(2008/C 22/50)

Rättegångsspråk: polska

Parter

Sökande: Europeiska gemenskapernas kommission (ombud: A. Nijenhuis och K. Mojzesowicz)

Svarande: Republiken Polen

Sökandens yrkanden

Sökanden yrkar att domstolen skall

fastställa att Republiken Polen har underlåtit att uppfylla sina skyldigheter enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/21/EG (1) av den 7 mars 2002 om ett gemensamt regelverk för elektroniska kommunikationsnät och kommunikationstjänster (ramdirektiv), och särskilt artikel 2 k angående definitionen av en abonnent genom att inte vidta nödvändiga åtgärder för att följa direktivet,

förplikta Republiken Polen att ersätta rättegångskostnaderna.

Grunder och huvudargument

Fristen för att införliva direktivet löpte ut den 30 april 2004.


(1)  EGT L 108, 24.4.2002, s. 33.