Domstolens dom (tredje avdelningen) av den 10 december 2009 – Kommissionen mot Förenade kungariket

(mål C‑390/07)

”Fördragsbrott – Miljö – Direktiv 91/271/EEG – Rening av avloppsvatten från tätbebyggelse – Artikel 3.1 och 3.2, artikel 5.1–5.3 och 5.5 samt bilagorna I och II – Underlåtenhet att ursprungligen ange känsliga områden – Begreppet eutrofiering – Kriterier – Bevisbörda – Datum som är relevant för bedömningen av bevisning – Uppfyllande av skyldigheterna avseende hopsamling – Genomförande av en mer långtgående rening av utsläpp i känsliga områden”

1.                     Miljö – Rening av avloppsvatten från tätbebyggelse – Direktiv 91/271– Identifiering av områden som är känsliga för eutrofiering – Eutrofiering – Begrepp (Rådets direktiv 91/271, artiklarna 2.11 och 5.) (se punkterna 26–29 och 33–38)

2.                     Miljö – Rening av avloppsvatten från tätbebyggelse – Direktiv 91/271 – Identifiering av områden som är känsliga för eutrofiering – Medlemsstaternas skyldigheter att sammanföra uppgifter för denna identifiering (Artiklarna 10 EG, 211 EG och 226 EG; rådets direktiv 91/271, artikel 5.1 och bilaga II) (se punkterna 32, 39, 42–46 och 355)

3.                     Talan om fördragsbrott – Domstolens prövning av huruvida talan är välgrundad – Situation som ska beaktas – Situationen vid utgången av den frist som har angetts i det motiverade yttrandet (Artikel 226 EG; rådets direktiv 91/271, artikel 5.1 och bilaga II) (se punkterna 50–63)

4.                     Miljö – Rening av avloppsvatten från tätbebyggelse – Direktiv 91/271 – Rening vid utsläpp av avloppsvatten från tätbebyggelse som härrör från tätorter med mer än 10 000 personekvivalenter (Rådets direktiv 91/271, artikel 5.2, 5.3 och 5.5 samt bilaga I B) (se punkterna 347 och 357 samt punkt 1 i domslutet)

Saken

Fördragsbrott – Artiklarna 3.1, 3.2, 5.1–5.3 och 5.5 samt bilaga II i rådets direktiv 91/271/EEG av den 21 maj 1991 om rening av avloppsvatten från tätbebyggelse (EGT L 135, s. 40) – Underlåtenhet att ange vissa områden som borde ha betecknats som känsliga för eutrofiering och att föreskriva en mer långtgående rening vid utsläpp av avloppsvatten från tätbebyggelse som härrör från tätorter med mer än 10 000 personekvivalenter i känsliga områden eller i områden som borde ha betecknats som känsliga.

Domslut

1)

Genom att inte föreskriva att utsläpp av avloppsvatten från tätbebyggelse som härrör från Craigavon (reningsanläggningar i Ballynacor och Bullay’s Hill) och Magherafelt ska undergå en mer långtgående rening, har Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland underlåtit att uppfylla sina skyldigheter enligt artiklarna 5.2, 5.3 och 5.5 i rådets direktiv 91/271/EEG av den 21 maj 1991 om rening av avloppsvatten från tätbebyggelse.

2)

Talan ogillas i övrigt.

3)

Europeiska kommissionen ska ersätta Förenade konungariket Storbritannien och Nordirlands rättegångskostnader.

4)

Republiken Portugal ska bära sina rättegångskostnader.