Nyckelord
Sammanfattning

Nyckelord

Jordbruk – Gemensam organisation av marknaden – Exportbidrag

(Kommissionens förordning nr 3665/87, artikel 11.1)

Sammanfattning

Artikel 11.1 i förordning nr 3665/87 om gemensamma tillämpningsföreskrifter för systemet med exportbidrag för jordbruksprodukter, i dess lydelse enligt förordning nr 2945/94, ska tolkas så, att den i bestämmelsen föreskrivna sanktionen är tillämplig på en exportör som har ansökt om exportbidrag för en vara, när denna vara, till följd av bedrägligt handlande hos exportörens avtalspart, inte har exporterats.

När det visar sig att exporten av den vara för vilken bidrag har beviljats inte har ägt rum, är det nämligen uppenbart att exportören har ansökt om ett bidrag som är större än det som vederbörande hade rätt till, då frånvaron av en faktisk export innebär att rätt till bidrag helt saknas.

Det är inte heller möjligt att lägga till ett nytt undantag avseende de fall då exportören inte har agerat felaktigt till den uttömmande listan i nämnda bestämmelse. En avtalsparts vållande eller misstag ingår i den sedvanliga handelsrisken och kan inte anses vara oförutsebara vid handelstransaktioner. Exportören kan fritt välja sina avtalspartners och det ankommer på honom att vidta lämpliga åtgärder, antingen genom att införa de klausuler som krävs i de avtal som han ingått med de sistnämnda eller genom att teckna en särskild försäkring.

(se punkterna 25, 36 och 37 samt domslutet)