4.4.2009   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 82/4


Domstolens dom (stora avdelningen) av den 10 februari 2009 (begäran om förhandsavgörande från House of Lords (Förenade kungariket)) – Allianz SpA, tidigare Riunione Adriatica di Sicurtà SpA, Generali Assicurazioni Generali SpA mot West Tankers Inc.

(Mål C-185/07) (1)

(Erkännande och verkställighet av utländska skiljedomar - Förordning (EG) nr 44/2001 - Tillämpningsområde - Behörighet för en domstol i en medlemsstat att meddela förbud för en part att väcka eller vidhålla en talan vid en domstol i en annan medlemsstat på grund av att denna talan strider mot ett skiljeavtal - New York-konventionen)

(2009/C 82/06)

Rättegångsspråk: engelska

Hänskjutande domstol

House of Lords (Förenade kungariket)

Parter i målet vid den nationella domstolen

Klagande: Allianz SpA, tidigare Riunione Adriatica di Sicurtà SpA, Generali Assicurazioni Generali SpA

Motpart: West Tankers Inc.

Saken

Begäran om förhandsavgörande – House of Lords – Tolkning av rådets förordning nr 44/2001 av den 22 december 2000 om domstols behörighet och om erkännande och verkställighet av domar på privaträttens område (EGT L 12, 2001, s. 1) – Befogenhet för en domstol i en medlemsstat att förbjuda en person att väcka eller vidhålla en talan i en annan medlemsstat då en sådan talan strider mot ett skiljedomsavtal

Domslut

Ett förbud som en domstol i en medlemsstat har meddelat, i syfte att hindra en person från att väcka eller vidhålla en talan vid en domstol i en annan medlemsstat på grund av att en sådan talan strider mot ett skiljeavtal, är oförenligt med rådets förordning (EG) nr 44/2001 av den 22 december 2000 om domstols behörighet och om erkännande och verkställighet av domar på privaträttens område.


(1)  EUT C 155, 7.7.2007.