4.4.2009   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 82/3


Domstolens dom (andra avdelningen) av den 12 februari 2009 – Europeiska gemenskapernas kommission mot Republiken Grekland

(Mål C-45/07) (1)

(Fördragsbrott - Artiklarna 10 EG, 71 EG och 80.2 EG - Sjösäkerhet - Kontroll av fartyg och hamnanläggningar - Internationella avtal - Gemenskapens respektive medlemsstaternas behörighet)

(2009/C 82/04)

Rättegångsspråk: grekiska

Parter

Sökande: Europeiska gemenskapernas kommission (ombud: K. Simonsson, M. Konstantinidis, F. Hoffmeister och I. Zervas)

Svarande: Republiken Grekland (ombud: A. Samoni-Rantou och S. Chala)

Parter som har intervenerat till stöd för svaranden: Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland (Ombud: I. Rao, biträdd av D. Anderson, QC)

Saken

Fördragsbrott – Åsidosättande av artiklarna 10, 71 och 80.2 i EG-fördraget – Framställande av ett förslag till en internationell organisation som hör till ett område som omfattas av gemenskapens externa exklusiva kompetens – Sjösäkerhet – Förslag angående kontroll av att fartyg och hamnanläggningar uppfyller kraven i kapitel XI-2 i SOLAS-konventionen och i ISPS-koden

Domslut

1)

Republiken Grekland har underlåtit att uppfylla sina skyldigheter enligt artiklarna 10 EG, 71 EG och 80.2 EG, genom att framställa ett förslag (MSC 80/5/11) till Internationella sjöfartsorganisationen (IMO) angående kontroll av att fartyg och hamnanläggningar uppfyller kraven i kapitel XI-2 i den internationella konventionen om säkerheten för människoliv till sjöss, som ingicks i London den 1 november 1974, och i den internationella koden för sjöfartsskydd på fartyg och i hamnanläggningar.

2)

Republiken Grekland ska ersätta rättegångskostnaderna.


(1)  EUT C 82, 14.4.2007.