26.1.2008   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 22/13


Domstolens dom (sjätte avdelningen) av den 29 november 2007 – Europeiska gemenskapernas kommission mot Konungariket Spanien

(Mål C-6/07) (1)

(Fördragsbrott - Direktiv 2002/74/EG - Skydd för arbetstagare - Arbetsgivarens insolvens)

(2008/C 22/25)

Rättegångsspråk: spanska

Parter

Sökande: Europeiska gemenskapernas kommission (ombud: J. Enegren och R. Vidal Puig)

Svarande: Konungariket Spanien (ombud: F. Díez Moreno)

Saken

Fördragsbrott – Underlåtelse att inom den föreskrivna fristen vidta nödvändiga åtgärder för att följa Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/74/EG av den 23 september 2002 om ändring av rådets direktiv 80/987/EEG om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om skydd för arbetstagarna vid arbetsgivarens insolvens (EGT L 270, s. 10)

Domslut

1)

Konungariket Spanien har underlåtit att uppfylla sina skyldigheter enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/74/EG av den 23 september 2002 om ändring av rådets direktiv 80/987/EEG om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om skydd för arbetstagarna vid arbetsgivarens insolvens, genom att inte inom den föreskrivna fristen anta de lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa direktivet.

2)

Konungariket Spanien skall ersätta rättegångskostnaderna.


(1)  EUT C 56, 10.3.2007.