Tribunalens dom (fjärde avdelningen) av den 16 november 2011 – Kendrion mot kommissionen

(mål T‑54/06)

Konkurrens – Konkurrensbegränsande samverkan – Marknaden för industrisäckar av plast – Beslut i vilket en överträdelse av artikel 81 EG konstateras – Ekonomisk enhet – Solidariskt ansvar – Proportionalitet – Likabehandling – Böter – Tak på 10 procent av omsättningen – Reell bidragsförmåga

1.                     Konkurrens – Gemenskapsregler – Överträdelser – Ansvar – Moderbolag och dotterbolag – Ekonomisk enhet – Bedömningskriterier – Presumtion att moderbolaget utövar ett avgörande inflytande över sina helägda dotterbolag – Bevis som måste åberopas för att motbevisa presumtionen (Artikel 81.1 EG) (se punkterna 49–52 och 65–67)

2.                     Konkurrens – Böter – Bedömning grundad på företagets individuella beteende – Betydelse av att någon annan ekonomisk aktör inte påförts böter – Föreligger inte (Artikel 81.1 EG; rådets förordning nr 1/2003, artikel 23.2) (se punkterna 77 och 78)

3.                     Konkurrens – Böter – Belopp – Fastställande – Högsta belopp – Beräkning – Relevant omsättning – Kumulerad omsättning för alla de bolag som utgör en ekonomisk enhet som agerar som företag – Gränser (Artikel 81.1 EG; rådets förordning nr 1/2003, artikel 23.2) (se punkterna 91 och 92)

4.                     Konkurrens – Böter – Belopp – Fastställande – Likabehandlingsprincipen – Olikheter mellan företag till följd av tillämpningen av det högsta beloppet – Tillåtet – Förbud mot att ålägga högre böter för små eller medelstora företag – Föreligger inte (Artikel 81.1 EG; rådets förordning nr 1/2003, artikel 23.2; kommissionens meddelande nr 98/C 9/03) (se punkterna 106, 107, 110, 111 och 149)

5.                     Talan om ogiltigförklaring – Dom om ogiltigförklaring – Verkningar – Ogiltigförklaring av ett kommissionsbeslut i vilket en överträdelse av konkurrensreglerna konstateras – Verkningar gentemot beslutsdestinatärer som inte väckt talan mot beslutet – Föreligger inte (Artiklarna 81 EG, 230 EG och 249 EG) (se punkt 119)

6.                     Förfarande – Ansökan genom vilken talan väckts – Formkrav – Kortfattad framställning av grunderna för talan – Fråga huruvida rätten får beakta en hänvisning till inlagor som ingetts till rätten i ett annat mål – Grundläggande villkor – Namnet på parterna, särskilt namnet på sökandena i de båda målen – Möjlighet att avhjälpa ett åsidosättande av principen genom att ange grunderna i repliken – Föreligger inte (Domstolens stadga, artikel 21; tribunalens rättegångsregler, artikel 44.1) (se punkterna 125–127)

7.                     Konkurrens – Gemenskapsregler – Överträdelser – Böter – Fastställande – Kriterier – Höjning av den generella bötesnivån – Tillåtet (Artikel 81.1 EG; rådets förordning nr 1/2003, artikel 23.2) (se punkterna 133 och 134)

8.                     Konkurrens – Böter – Belopp – Fastställande – Kriterier – Det berörda företagets totala omsättning – Omsättningen för de varor som är föremål för överträdelsen – Beaktande av var och en – Gränser (Artikel 81.1 EG; rådets förordning nr 1/2003, artikel 23.2) (se punkterna 141–143)

9.                     Konkurrens – Böter – Belopp – Fastställande – Kriterier – Det berörda företagets finansiella ställning – Beaktande – Skyldighet för kommissionen att begära in detaljerade upplysningar om företagets finansiella ställning – Föreligger inte (Artikel 81.1 EG; rådets förordning nr 1/2003, artikel 23.2; kommissionens meddelande nr 98/C 9/03, punkt 5 b) (se punkterna 161–163 och 165)

10.                     Konkurrens – Böter – Belopp – Fastställande – Indelning av de berörda företagen i olika kategorier – Villkor (Artikel 81.1 EG; rådets förordning nr 1/2003, artikel 23.2; kommissionens meddelande nr 98/C 9/03, punkt 1 A) (se punkterna 182 och 183)

Saken

Talan i första hand om ogiltigförklaring av kommissionens beslut K(2005) 4634 slutlig av den 30 november 2005 om ett förfarande enligt artikel 81 [EG] (Ärende COMP/F/38.354 – Industrisäckar), i den del det avser sökanden, avseende en konkurrensbegränsande samverkan på marknaden för industrisäckar av plast och i andra hand om upphävande eller nedsättning av de böter som påförts sökanden.

Domslut

1)

Talan ogillas.

2)

Kendrion NV ska ersätta rättegångskostnaderna.