PERSONALDOMSTOLENS BESLUT

(första avdelningen)

den 4 november 2008

Mål F-133/06

Luigi Marcuccio

mot

Europeiska gemenskapernas kommission

”Personalmål – Tjänstemän – Ansökan om tillsändande av personliga tillhörigheter – Beslut att avslå klagomålet avfattat på ett annat språk än tjänstemannens modersmål – Talan väckts för sent – Uppenbart att talan ska avvisas”

Saken:         Talan väckt med stöd av artikel 236 EG och artikel 152 EA, där Luigi Marcuccio begär dels ogiltigförklaring av kommissionens beslut av att avslå hans begäran att tillsända sökanden dennes tillhörigheter som tidigare lämnats i dennes anvisade tjänstebostad när han var placerad vid kommissionens delegation i Angola, dels begäran om skadestånd från institutionen.

Avgörande:         Talan avvisas, eftersom det är uppenbart att den inte kan prövas i sak. Sökanden ska ersätta rättegångskostnaderna.

Sammanfattning

1.      Tjänstemän – Talan – Tidsfrister – Den tidpunkt då fristen börjar löpa – Anmälan – Begrepp

(Tjänsteföreskrifterna, artikel 91.3)

2.      Förfarande – Rättegångskostnader – Kostnader som orsakats i onödan eller mot bättre vetande

(Förstainstansrättens rättegångsregler, artikel 87.3 andra stycket; personaldomstolens rättegångsregler, artikel 122)

1.      Delgivningen av ett beslut om avslag på ett klagomål, som är avfattat på ett språk som varken är tjänstemannens modersmål eller det språk varpå klagomålet avfattats, är giltig under förutsättning att den berörde har möjlighet att på ett ändamålsenligt sätt ta del av beslutet.

(se punkt 42)

Hänvisning till förstainstansrätten den 7 februari 2001, T‑118/99, Bonaiti Brighini mot kommissionen, REGP 2001, s. I‑A-25 och II‑97, punkt 17; personaldomstolen den 13 december 2007, F-51/05 och F-18/07, Duyster mot kommissionen, REGP 2007, s. I‑A-0000 och II‑A-1-0000, punkt 57

2.      Förstainstansrätten tillämpar artikel 87.3 andra stycket i sina rättegångsregler, som i tillämpliga delar gäller även för mål vid personaldomstolen innan dess egna rättegångsregler trädde i kraft den 1 november 2007 och förplikta tjänstemannen att ersätta samtliga rättegångskostnader, då denne har framhärdat i att trotsa administrationen genom att vägra att samarbeta med denna och utan grund valt att föra talan vid domstol.

(se punkterna 55, 56 och 58)

Hänvisning till förstainstansrätten den 17 maj 2006, T‑241/03, Marcuccio mot kommissionen, REGP 2006, s. I‑A-2-111 och II‑A-2-517, punkt 65; personaldomstolen den 6 december 2007, F-40/06, Marcuccio mot kommissionen, REGP 2007, s. I‑A-1-000 och II‑A-1-000, punkt 50, överklagat till förstainstansrätten, mål T‑46/08 P