26.1.2008   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 22/54


Personaldomstolens dom (andra avdelningen) av den 13 december 2007 – Basili mot kommissionen

(Mål F-108/06) (1)

(Personalmål - Tjänstemän - Bedömning - Rapport om karriärutveckling - Bedömningsförfarandet för år 2004 - Talan om ogiltigförklaring - Personalrepresentanter - Yttrande från ad hoc-gruppen)

(2008/C 22/103)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: Tamara Diomede Basili (Bryssel, Belgien) (ombud: inledningsvis advokaterna T. Bontinck och J. Feld, därefter advokaten T. Bontinck)

Svarande: Europeiska gemenskapernas kommission (ombud: D. Martin och H. Kraemer)

Saken

Ogiltigförklaring av den rapport om karriärutveckling som sökanden delgavs den 10 november 2005, i den mån som det i rapporten inte har tagits hänsyn till yttrandet från ”ad hoc-gruppen för bedömning och förslag till befordran av personalrepresentanter”.

Domslut

1)

Talan ogillas.

2)

Vardera parten skall bära sin rättegångskostnad.


(1)  EUT C 261, 28.10.2006, s. 37.