Domstolens dom (tredje avdelningen) av den 20 september 2007 – Nestlé mot harmoniseringsbyrån

(mål C‑193/06 P)

”Överklagande – Gemenskapsvarumärke – Förordning (EG) nr 40/94 – Artikel 8.1 b – Figurmärke innehållande ordet ’QUICKY’ – Invändning som framställts av innehavaren av de äldre nationella varumärkena QUICKIES – Risk för förväxling – Helhetsbedömning”

Gemenskapsvarumärke – Definition och förvärv av gemenskapsvarumärke – Relativa registreringshinder – Invändning från innehavaren av ett identiskt eller liknande äldre varumärke som registrerats för varor eller tjänster som är identiska eller av liknande slag (Rådets förordning nr 40/94, artikel 8.1 b) (se punkterna 34, 35, 46, 47 och 76)

Saken

Överklagande av förstainstansrättens (första avdelningen) dom av den 22 februari 2006 i mål T‑74/04, Nestlé mot harmoniseringsbyrån, intervenient: Quick restaurants SA, genom vilken förstainstansrätten ogillade talan om ogiltigförklaring av det beslut som fattats av harmoniseringsbyråns andra överklagandenämnd den 17 december 2003 (ärende R 922/2001-2) avseende ett invändningsförfarande mellan Société des Produits Nestlé SA och Quick restaurants SA.

Domslut

1)

Den dom som meddelades av Europeiska gemenskapernas förstainstansrätt den 22 februari 2006 i mål T‑74/04, Nestlé mot harmoniseringsbyrån – Quick (QUICKY) upphävs i den del förstainstansrätten, i strid med artikel 8.1 b i rådets förordning (EG) nr 40/94 av den 20 december 1993 om gemenskapsvarumärken, inte har prövat de aktuella kännetecknens visuella likhet med stöd av helhetsintrycket av kännetecknen.

2)

Talan ogillas i övrigt.

3)

Målet återförvisas till Europeiska gemenskapernas förstainstansrätt.

4)

Beslut om rättegångskostnader kommer att meddelas senare.