26.1.2008   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 22/9


Domstolens dom (andra avdelningen) av den 22 november 2007 (begäran om förhandsavgörande från Juzgado de lo Mercantil – Spanien) – Alfredo Nieto Nuño mot Leonci Monlleó Franquet

(Mål C-328/06) (1)

(Varumärken - Direktiv 89/104/EEG - Artikel 4.2 d - Varumärken som är välkända i en medlemsstat i den mening som avses i artikel 6 bis i Pariskonventionen - Kännedom om varumärket - Geografisk omfattning)

(2008/C 22/17)

Rättegångsspråk: spanska

Hänskjutande domstol

Juzgado de lo Mercantil

Parter i målet vid den nationella domstolen

Kärande: Alfredo Nieto Nuño

Svarande: Leonci Monlleó Franquet

Saken

Begäran om förhandsavgörande – Juzgado de lo Mercantil – Tolkning av artikel 4 i rådets direktiv 89/104/EEG av den 21 december 1988 om tillnärmningen av medlemsstaternas varumärkeslagar (EGT L 40, 1989, s. 1; svensk specialutgåva, område 13, volym 17, s. 178) – Begreppet välkänt – Frågan huruvida ett varumärke kan vara känt eller inarbetat endast i ett begränsat territoriellt område, såsom en autonom region, ett distrikt, ett ”område” eller en stad, beroende på vilken vara eller tjänst som är i fråga och varumärkets adressater

Domslut

Artikel 4.2 d i rådets första direktiv 89/104/EEG av den 21 december 1988 om tillnärmningen av medlemsstaternas varumärkeslagar skall tolkas så, att det äldre varumärket skall vara välkänt i hela registreringsmedlemsstaten eller i en väsentlig del av denna medlemsstat.


(1)  EUT C 237, 30.9.2006.