30.8.2008   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 223/6


Domstolens dom (stora avdelningen) av den 17 juli 2008 (begäran om förhandsavgörande från Employment Tribunal – Förenade kungariket) – Sharon Coleman mot Attridge Law, Steve Law

(Mål C-303/06) (1)

(Socialpolitik - Direktiv 2000/78/EG - Likabehandling i arbetslivet - Artiklarna 1, 2.1, 2.2 a, 2.3 och 3.1 c - Direkt diskriminering på grund av funktionshinder - Trakasserier som har samband med funktionshinder - Uppsägning av en anställd som inte själv har ett funktionshinder men som har ett barn med funktionshinder - Omfattas - Bevisbörda)

(2008/C 223/08)

Rättegångsspråk: engelska

Hänskjutande domstol

Employment Tribunal

Parter i målet vid den nationella domstolen

Kärande: Sharon Coleman

Svarande: Attridge Law, Steve Law

Saken

Begäran om förhandsavgörande – Employment Tribunal – Tolkningen av artiklarna 1, 2.2 a och 3 i rådets direktiv 2000/78/EG av den 27 november 2000 om inrättande av en allmän ram för likabehandling i arbetslivet (EGT L 303, s. 16) – Räckvidden av begreppet funktionshinder – Möjligheten att sträcka ut denna till en person som står nära en person med funktionshinder och som har diskriminerats på grund av att han är närstående – Anställd som själv uppfostrar ett barn med funktionshinder

Domslut

1)

Rådets direktiv 2000/78/EG av den 27 november 2000 om inrättande av en allmän ram för likabehandling i arbetslivet och i synnerhet artiklarna 1, 2.1 och 2.2 a i detta direktiv ska tolkas så, att förbudet mot direkt diskriminering i dessa bestämmelser inte är begränsat till personer som själva har ett funktionshinder. Om en arbetsgivare behandlar en anställd som inte själv har ett funktionshinder mindre förmånligt än en annan person behandlas, har behandlats eller skulle ha behandlats i en jämförbar situation och det är styrkt att den anställde behandlats ogynnsamt på grund av att denne har ett barn med funktionshinder, som han eller hon själv ger den huvudsakliga delen av den vård som barnet behöver, strider denna behandling mot förbudet mot direkt diskriminering i artikel 2.2 a i direktiv 2000/78.

2)

Direktiv 2000/78 och i synnerhet artiklarna 1, 2.1 och 2.3 i detta direktiv ska tolkas så, att förbudet mot trakasserier i dessa bestämmelser inte är begränsat till personer som själva har ett funktionshinder. När det är styrkt att det oönskade beteende som utgör trakasserier och som en anställd som inte själv har ett funktionshinder är föremål för har samband med funktionshinder hos den anställdes barn, som han eller hon själv ger den huvudsakliga delen av den vård som barnet behöver, strider detta beteende mot förbudet mot trakasserier i artikel 2.3 i direktiv 2000/78.


(1)  EUT C 237, 30.9.2006.