11.10.2008   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 260/3


Domstolens dom (andra avdelningen) av den 3 juli 2008 – Europeiska gemenskapernas kommission mot Irland

(Mål C-215/06) (1)

(Fördragsbrott - Underlåtenhet att bedöma inverkan på miljön av projekt som omfattas av tillämpningsområdet för direktiv 85/337/EEG - Godkännande i efterhand)

(2008/C 260/03)

Rättegångsspråk: engelska

Parter

Sökande: Europeiska gemenskapernas kommission (ombud: D. Lawunmi och D. Recchia)

Svarande: Irland (ombud: D. O'Hagan, j. Connolly, SC och G. Simons, BL)

Saken

Fördragsbrott – Artiklarna 2, 4 och 5–10 i rådet direktiv 85/337/EEG av den 27 juni 1985 om bedömning av inverkan på miljön av vissa offentliga och privata projekt (EGT L 175, s. 40; svensk specialutgåva, område 15, volym 6, s. 226) – Underlåtenhet att vidta åtgärder för att säkerställa att projekt som omfattas av direktivets tillämpningsområde underkastas en miljökonsekvensbeskrivning

Domslut

1)

Irland har underlåtit att uppfylla sina skyldigheter enligt artiklarna 2, 4 och 5–10 i rådets direktiv 85/337/EEG av den 27 juni 1985 om bedömning av inverkan på miljön av vissa offentliga och privata projekt såväl före som efter det att detta direktiv ändrades genom rådets direktiv 97/11/EG av den 3 mars 1997

genom att inte anta alla nödvändiga bestämmelser för att säkerställa att projekt som omfattas av direktivets tillämpningsområde innan de genomförs helt eller delvis först bedöms med avseende på om det är nödvändigt att göra en miljökonsekvensbedömning och därefter om projekten kan få en betydande inverkan på miljön på grund av sin art, storlek eller lokalisering och säkerställa att de underkastas en bedömning av sin miljöpåverkan enligt artiklarna 5–10 i direktiv 85/337, och

genom att inte anta alla nödvändiga bestämmelser för att säkerställa att det innan det beviljades tillstånd för att uppföra en vindkraftsanläggning med anslutande bygg- och anläggningsarbeten i Derrybrien i grevskapet Galway gjordes en bedömning av arbetenas inverkan på miljön enligt artiklarna 5–10 i direktiv 85/337 i dess lydelse såväl före som efter det att direktivet hade ändrats genom direktiv 97/11.

2)

Irland ska ersätta rättegångskostnaderna.


(1)  EUT C 178, 29.7.2006.