29.8.2009   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 205/31


Förstainstansrättens dom av den 9 juli 2009 — JSC Kirovo-Chepetsky Khimichesky Kombinat mot rådet

(Mål T-348/05 INTP)

(Förfarande - Förklaring av dom)

2009/C 205/54

Rättegångsspråk: engelska

Parter

Sökande: JSC Kirovo-Chepetsky Khimichesky Kombinat (Kirovo-Chepetsk, Ryssland) (ombud: advokaten B. Evtimov)

Svarande: Europeiska unionens råd (ombud: J.-P. Hix, biträdd av advokaten G. Berrisch)

Part som har intervenerat till stöd för svaranden: Europeiska gemenskapernas kommission (ombud: K. Talabér-Ritz och H. van Vliet)

Saken

Ansökan om förklaring av förstainstansrättens dom av den 10 september 2008 (T-348/05).

Domslut

1)

Punkt 1 i domslutet i förstainstansrättens dom av den 10 september 2008 i mål 348/05, JSC Kirovo-Chepetsky Khimichesky Kombinat mot rådet, ska tolkas så, att rådets förordning (EG) nr 945/2005 av den 21 juni 2005 om ändring av förordning (EG) nr 658/2002 om införande av en slutgiltig antidumpningstull på import av ammoniumnitrat med ursprung i Ryssland och förordning (EG) nr 132/2001 rörande införande av en slutgiltig antidumpningstull på import av ammoniumnitrat med ursprung i bland annat Ukraina, till följd av en partiell interimsöversyn i enlighet med artikel 11.3 i förordning (EG) nr 384/96 ogiltigförklaras i den del denna avser JSC Kirovo-Chepetsky Khimichesky Kombinat.

2)

JSC Kirovo-Chepetsky Khimichesky Kombinat, Europeiska unionens råd och Europeiska gemenskapernas kommission ska ersätta sina egna rättegångskostnader.

3)

Denna dom ska i original fogas till den ursprungliga domen i original. En anteckning om förklaringen ska göras i marginalen på den ursprungliga domen.