26.1.2008   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 22/42


Förstainstansrättens dom av den 12 december 2007 – Italien mot kommissionen

(Mål T-308/05) (1)

(Strukturfonder - Samfinansiering - Förordningarna (EG) nr 1260/1999 och nr 448/2004 - Villkor för att förskott som nationella organ har utbetalat inom ramen för statliga stödordningar eller i samband med att stöd beviljats skall vara stödberättigande - Bevis för att enskilda mottagare har använt fondmedlen - Talan om ogiltigförklaring - Rättsakt mot vilken talan kan väckas)

(2008/C 22/78)

Rättegångsspråk: italienska

Parter

Sökande: Republiken Italien (ombud: inledningsvis A. Cingolo, därefter P. Gentili, avvocati dello Stato)

Svarande: Europeiska gemenskapernas kommission (ombud: L. Flynn och M. Velardo, biträdda av advokaten G. Faedo)

Saken

Yrkande om ogiltigförklaring av de beslut som kommissionens brev nr 5272 av den 7 juni 2005, nr 5453 av den 8 juni 2005, nr 5726 och 5728 av den 17 juni 2005 och nr 5952 av den 23 juni 2005, påstås innehålla.

Domslut

1)

Talan ogillas.

2)

Republiken Italien skall ersätta rättegångskostnaderna.


(1)  EUT C 257, 15.10.2005.