PERSONALDOMSTOLENS BESLUT

(andra avdelningen)

den 3 maj 2007

Mål F-123/05

Jean-Marc Bracke

mot

Europeiska gemenskapernas kommission

”Tjänstemän – Uttagningsprov – Internt uttagningsprov – Villkor för tillträde – Meddelande om uttagningsprov – Villkor avseende tjänstetid – Tillfälligt tjänstgörande personal – Artikel 27 i tjänsteföreskrifterna – Principen om god förvaltningssed – Icke-diskrimineringsprincipen”

Saken: Talan väckt enligt artikel 236 EG och artikel 152 EA, genom vilken Jean-Marc Bracke har yrkat ogiltigförklaring av tillsättningsmyndighetens beslut av den 7 september 2005 om avslag på Jean-Marc Brackes klagomål över kommissionens beslut av den 21 april 2005 att inte anställa honom som provanställd tjänsteman efter avslutandet av uttagningsprovet KOM/PC/04.

Avgörande: Talan ogillas. Vardera parten skall bära sin rättegångskostnad.

Sammanfattning

1.      Tjänstemän – Uttagningsprov – Internt uttagningsprov – Villkor för tillträde

(Tjänsteföreskrifterna, artiklarna 27 första stycket och 29.1)

2.      Tjänstemän – Uttagningsprov – Uttagningskommitté – Oberoende – Gränser

1.      Institutionerna skall utöva sitt utrymme för skönsmässig bedömning när det gäller anordnande av uttagningsprov, i synnerhet fastställande av tillträdesvillkoren, på ett sätt som är förenligt med de tvingande bestämmelserna i artiklarna 27 första stycket och 29.1 i tjänsteföreskrifterna. Det som föreskrivs i artikel 27 första stycket i tjänsteföreskrifterna angående syftet med all rekrytering och det som föreskrivs i artikel 29.1 i tjänsteföreskrifterna angående vilka förfaranden som skall följas vid tillsättning av en ledig tjänst är tvingande. Utrymmet för skönsmässig bedömning skall följaktligen alltid utövas med beaktande av de krav som är förbundna med den tjänst som skall tillsättas och mer allmänt med tjänstens intresse.

Tillsättningsmyndigheten har tillämpat artiklarna 27 och 29 i tjänsteföreskrifterna på ett korrekt sätt genom att som tillträdesvillkor för ett internt uttagningsprov föreskriva ett krav på fem tjänsteår som tjänsteman eller tillfälligt anställd enligt anställningsvillkoren för tillfälligt anställda, med undantag för arbetsperioder som utförts vid institutionerna i form av tillfällig tjänstgöring. Detta tillträdesvillkor gör det nämligen möjligt att säkerställa att de sökande inte endast har arbetslivserfarenhet utan att de även har visat prov på sin förmåga inom ramen för ett anställningsförhållande enligt tjänsteföreskrifterna eller enligt anställningsvillkoren för tillfälligt anställda, vilka skiljer sig när det gäller hierarkisk ordning, utvärdering och disciplin från de anställningsförhållanden som gäller vid tillfällig tjänstgöring. Detta tillträdesvillkor strider inte heller mot likabehandlingsprincipen, eftersom de personer som arbetat under en period av tillfällig tjänstgöring och de personer som arbetat som tjänstemän eller tillfälligt anställda inte befinner sig i en jämförbar situation.

(se punkterna 45, 46, 49-52 och 56)

Hänvisning till

förstainstansrätten den 21 november 2000, T‑214/99, Carrasco Benítez mot kommissionen, REGP 2000, s. I‑A‑257 och II‑1169, punkterna 53 och 57; den 13 december 2006, T‑173/05, Heus mot kommissionen, REGP 2006, s. I‑A-2-329 och II‑A-2-1695, punkterna 37, 41, 42 och 44

2.      Tillsättningsmyndigheten skall, vid utövandet av sin egen behörighet, fatta lagenliga beslut. Tillsättningsmyndigheten är således inte bunden av uttagningskommittéers beslut vars rättsstridigheter kan få återverkningar på tillsättningsmyndighetens egna beslut. För det fallet att uttagningskommittén felaktigt har gett en sökande tillträde till uttagningsprovet och därefter fört upp densamme på förteckningen över godkända sökande skall tillsättningsmyndigheten vägra att tillsätta denna sökande genom ett motiverat beslut som gör det möjligt för gemenskapsdomstolen att avgöra om beslutet är välgrundat.

Tillsättningsmyndigheten skall inte bedöma lagenligheten av uttagningskommitténs beslut att anta en sökande till uttagningsprovet annat än då frågan om anställning är aktuell och endast sedan uttagningskommittén lämnat listan över godkända sökande till tillsättningsmyndigheten.

(se punkterna 64 och 65)

Hänvisning till

domstolen den 23 oktober 1986, mål 142/85, Schwiering mot revisionsrätten, 142/85, REG 1986, s. 3177, punkterna 19 och 20

förstainstansrätten den 16 mars 2005, T‑329/03, Ricci mot kommissionen, REGP 2005, s. I‑A‑69 och II‑315, punkt 35; den 15 september 2005, T‑306/04, Luxem mot kommissionen, REGP 2005, s. I‑A‑263 och II‑1209, punkterna 23 och 24