26.1.2008   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 22/52


Personaldomstolens dom (andra avdelningen) av den 13 december 2007 – Wandschneider mot kommissionen

(Mål F-65/05) (1)

(Personalmål - Tjänstemän - Bedömning - Rapport om karriärutveckling - Bedömningen för år 2003 - Talan om ogiltigförklaring - Motivering - Uppenbart oriktig bedömning)

(2008/C 22/97)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: Paolo Sequeira Wandschneider (Bryssel, Belgien) (ombud: inledningsvis advokaterna G. Vandersanden och C. Ronzi, därefter advokaterna G. Vandersanden, C. Ronzi och L. Levi)

Svarande: Europeiska gemenskapernas kommission (ombud: G. Berscheid och H. Tserepa-Lacombe)

Saken

Talan dels om ogiltigförklaring av sökandens karriärutvecklingsrapport för år 2003, dels om skadestånd

Domslut

1)

Talan ogillas.

2)

Vardera parten skall bära sin rättegångskostnad.


(1)  EUT C 229, 17.9.2005, s. 32 (målet var ursprungligen registrerat vid Europeiska gemenskapernas förstainstansrätt under nummer T-282/05 och överfördes till Europeiska unionens personaldomstol genom beslut av den 15.12.2005).