Domstolens beslut (femte avdelningen) av den 29 juni 2006 – Creative Technology mot harmoniseringsbyrån

(mål C-314/05 P)

”Överklagande – Gemenskapsvarumärke – Artikel 8.1 b i förordning (EG) nr 40/94 – Risk för förväxling – Ansökan om registrering som gemenskapsvarumärke av ordmärket PC WORKS – Invändning från innehavaren av det nationella figurmärket W WORK PRO – Uppenbart att överklagandet till viss del inte kan tas upp till sakprövning och att det i övrigt är ogrundat”

1.                     Gemenskapsvarumärke – Definition och förvärv av gemenskapsvarumärke – Relativa registreringshinder – Invändning från innehavaren av ett identiskt eller liknande äldre varumärke som registrerats för varor eller tjänster som är identiska eller av liknande slag – (Rådets förordning nr 40/94, artikel 8.1 b) (se punkterna 31och 32 samt 37–39)

2.                     Överklagande – Grunder – Felaktig bedömning av de faktiska omständigheterna - Avvisning – Domstolens kontroll av bedömningen av de faktiska omständigheter som gjorts gällande vid förstainstansrätten – Omfattas inte utom i de fall då det skett en missuppfattning (Artikel 225 EG; domstolens stadga, artikel 58) (se punkterna 35 och 36)

Saken

Överklagande av den dom som Europeiska gemenskapernas förstainstansrätt (fjärde avdelningen) har meddelat den 25 maj 2005 i mål T-352/02, Creative Technology Ltd mot Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) (harmoniseringsbyrån), genom vilken förstainstansrätten ogillade talan om ogiltigförklaring, väckt av den som ansökt om registrering av gemenskapsvarumärket PC WORKS för varor i klass 9, mot det beslut (R 265/2001-4) som fattades av fjärde överklagandenämnden vid harmoniseringsbyrån den 4 september 2002, genom vilket överklagandenämnden avslog överklagandet av invändningsenhetens beslut att inte registrera nämnda varumärke i det invändningsförfarande som inletts av innehavaren av det nationella figurmärket W WORK PRO för varor i klass 9.

Avgörande

 

Överklagandet lämnas utan bifall.

 

Creative Technology Ltd skall ersätta rättegångskostnaderna.