Nyckelord
Sammanfattning

Nyckelord

1. Gemenskapsrätt – Tolkning – Metoder

2. Tillnärmning av lagstiftning – Åtgärder för att förhindra att det finansiella systemet används för penningtvätt – Direktiv 91/308

(Artikel 6.2 EU; rådets direktiv 91/308, artiklarna 2a.5, 6.1 och 6.3 andra stycket)

Sammanfattning

1. När en bestämmelse i gemenskapens sekundärrätt kan tolkas på flera sätt, skall den tolkning som leder till att bestämmelsen är förenlig med EG‑fördraget ges företräde framför den tolkning som leder till att den måste anses vara oförenlig med detta fördrag. Det ankommer nämligen på medlemsstaterna att inte bara tolka sin nationella rätt på ett sätt som står i överensstämmelse med gemenskapsrätten utan även att se till att de inte grundar sig på en tolkning av en sekundärrättslig bestämmelse som skulle stå i strid med de grundläggande rättigheter som skyddas genom gemenskapens rättsordning eller med andra allmänna gemenskapsrättsliga principer.

(se punkt 28)

2. Den skyldighet att lämna uppgifter och att samarbeta med de myndigheter som har ansvar för att bekämpa penningtvätt som föreskrivs i artikel 6.1 i direktiv 91/308 om åtgärder för att förhindra att det finansiella systemet används för tvättning av pengar, i dess lydelse enligt 2001/97, och som enligt artikel 2a.5 i detta direktiv gäller för advokater strider inte, med hänsyn till artikel 6.3 andra stycket i direktivet, mot rätten till en rättvis rättegång, såsom denna garanteras genom artikel 6 i Europakonventionen och artikel 6.2 EU.

Det framgår av artikel 2a.5 i direktiv 91/308 att advokater endast omfattas av skyldigheten att lämna uppgifter och att samarbeta i den mån de för klientens räkning hjälper till vid planering eller genomförande av vissa typer av transaktioner som huvudsakligen är av finansiell karaktär eller avser fast egendom och som anges i artikel 2a.5 a, eller när de handlar i en klients namn och för dennes räkning vid finansiella transaktioner eller transaktioner med fast egendom. I allmänhet är sådana uppdrag av den arten att de saknar koppling till ett rättsligt förfarande, och de faller följaktligen utanför tillämpningsområdet för rätten till en rättvis rättegång.

Så snart en advokat som hjälpt till vid en sådan transaktion som avses i artikel 2a.5 i direktiv 91/308 anlitas för att försvara eller företräda klienten i ett rättsligt förfarande eller för rådgivning beträffande inledande eller undvikande av ett rättsligt förfarande, är denne enligt artikel 6.3 andra stycket i direktivet undantagen från skyldigheterna enligt artikel 6.1, och i det avseendet saknar det betydelse om informationen har erhållits före, under eller efter detta förfarande. Ett sådant undantag säkerställer klientens rätt till en rättvis rättegång.

Eftersom kraven som följer av rätten till en rättvis rättegång per definition förutsätter en koppling till ett rättsligt förfarande, och med hänsyn till att artikel 6.3 andra stycket i direktiv 91/308 innehåller ett undantag för advokater från skyldigheten att lämna uppgifter och att samarbeta enligt artikel 6.1 i direktivet när deras verksamhet har en sådan koppling, upprätthålls dessa krav.

(se punkterna 33–35 och 37 samt domslutet)