Nyckelord
Sammanfattning

Nyckelord

1. Tillnärmning av lagstiftning – Förfaranden vid offentlig upphandling av byggentreprenader – Direktiv 93/37 – Offentligt byggentreprenadkontrakt – Begrepp

(Rådets direktiv 93/37, artikel 1 a)

2. Tillnärmning av lagstiftning – Förfaranden vid offentlig upphandling av byggentreprenader – Direktiv 93/37– Tillämpningsområde

(Rådets direktiv 93/37, artikel 6)

3. Tillnärmning av lagstiftning – Förfaranden vid offentlig upphandling av byggentreprenader – Direktiv 93/37– Tillämpningsområde

(Rådets direktiv 93/37, artikel 1 a)

Sammanfattning

1. Ett avtal genom vilket en upphandlande myndighet anförtror åt en annan upphandlande myndighet att utföra ett byggnadsverk utgör ett offentligt byggentreprenadkontrakt i den mening som avses i artikel 1 a i direktiv 93/37 om samordning av förfarandena vid offentlig upphandling av byggentreprenader, oberoende av om det föreskrivs att den första upphandlande myndigheten är eller skall bli ägare till hela eller delar av byggnadsverket.

(se punkt 47 och punkt 1 i domslutet)

2. Vid bestämmandet av värdet av ett kontrakt enligt artikel 6 direktiv 93/37 om samordning av förfarandena vid offentlig upphandling av byggentreprenader skall det totala värdet av ett byggentreprenadkontrakt, sett ur en potentiell anbudsgivares synvinkel, tas i beaktande. Detta värde inbegriper inte endast samtliga belopp som den upphandlande myndigheten skall betala, utan även samtliga intäkter från tredje man.

(se punkt 57 och punkt 2 i domslutet)

3. En upphandlande myndighet är inte befriad från skyldigheten att tillämpa de förfaranden för offentlig upphandling av byggentreprenader som föreskrivs i direktiv 93/37 om samordning av förfarandena vid offentlig upphandling av byggentreprenader på den grunden att avtalet enligt nationell rätt endast kan ingås med vissa juridiska personer, vilka själva är upphandlande myndigheter och vilka i sin tur är skyldiga att tillämpa förfarandena i fråga vid eventuella efterföljande upphandlingar.

(se punkt 68 och punkt 3 i domslutet)