Domstolens (femte avdelningen) dom av den 12 januari 2006 – Kommissionen mot Finland

(mål C-107/05)

(Fördragsbrott – Direktiv 2003/87/EG – Ej införlivat inom föreskriven tidsfrist)

Medlemsstater – Skyldigheter – Genomförande av direktiv – Obestritt fördragsbrott (Artikel 226 EG) (se punkt 5)

Saken:

: Fördragsbrott – Underlåtenhet att inom föreskriven tidsfrist införliva Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/87/EG av den 13 oktober 2003 om ett system för handel med utsläppsrätter för växthusgaser inom gemenskapen och om ändring av rådets direktiv 96/61/EG (EUT L 275, s. 32)

Domslut:

 

Republiken Finland har underlåtit att fullgöra sina skyldigheter enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/87/EG av den 13 oktober 2003 om ett system för handel med utsläppsrätter för växthusgaser inom gemenskapen och om ändring av rådets direktiv 96/61/EG, genom att inte anta nödvändiga nationella bestämmelser beträffande landskapet Åland.

 

Republiken Finland förpliktas att ersätta rättegångskostnaderna.