Domstolens dom (femte avdelningen) av den 16 mars 2006 – Kommissionen mot Grekland

(Mål C-518/04)

(”Fördragsbrott – Direktiv 92/43/EEG – Bevarande av livsmiljöer samt vilda djur och växter – Skydd av arter”)

1.                     Talan om fördragsbrott – Domstolens prövning av om talan är välgrundad – Situation som skall beaktas – Situationen vid utgången av den frist som har angetts i det motiverade yttrandet (Artikel 226 EG) (se punkt 12)

2.                     Miljö – Bevarande av livsmiljöer samt vilda djur och växter – Direktiv 92/43 (Rådets direktiv 92/43, artikel 12.1 b och d, och bilaga 4, punkt a) (se punkterna 14–22)

Saken:

: Fördragsbrott – Åsidosättande av artikel 12.1 b i rådets direktiv 92/43/EEG av den 21 maj 1992 om bevarande av livsmiljöer samt vilda djur och växter (EGT L 206, s. 7; svensk specialutgåva, område 15, volym 11, s. 114) – Skydd av huggormsarten Vipera schweizeri på ön Milos – Underlåtenhet att vidta nödvändiga åtgärder för att förbjuda att denna art avsiktligt störs under parningsperioden och att parningsplatser skadas eller förstörs.

Domslut:

 

Republiken Grekland har underlåtit att uppfylla sina skyldigheter enligt artikel 12.1 b och d i rådets direktiv 92/43/EEG av den 21 maj 1992 om bevarande av livsmiljöer samt vilda djur och växter genom att inte vidta nödvändiga åtgärder för att införa ett strikt skyddssystem för huggormsarten Vipera schweizeri på ön Milos, enligt vilket det är förbjudet att avsiktligt störa denna art, särskilt under parnings-, uppfödnings- och övervintringsperioderna och att skada eller förstöra parningsplatser och rastplatser.

 

Republiken Grekland skall ersätta rättegångskostnaderna.