Mål T-227/01

Territorio Histórico de Álava - Diputación Foral de Álava

och

Comunidad Autónoma del País Vasco - Gobierno del País Vasco

mot

Europeiska gemenskapernas kommission

”Interventionsansökan – Sammanslutning – Berättigat intresse av utgången av tvisten”

Beslut meddelat av ordföranden på förstainstansrättens femte avdelning i utökad sammansättning den 10 januari 2006 

Sammanfattning av beslutet

1.     Förfarande – Intervention – Sakprövningsförutsättningar

(Domstolens stadga, artiklarna 40 andra stycket och 53 första stycket)

2.     Förfarande – Intervention – Berörda personer

(Domstolens stadga, artikel 40 andra stycket)

1.     Enligt artikel 40 andra stycket i domstolens stadga, vilken skall tillämpas på förfarandet vid förstainstansrätten enligt artikel 53 första stycket i samma stadga, har varje person som har ett berättigat intresse av utgången av en tvist – med undantag för tvister mellan medlemsstater, mellan gemenskapens institutioner eller mellan medlemsstater och gemenskapens institutioner – rätt att intervenera i ett mål.

Begreppet intresset av utgången av tvisten, i den mening som avses i artikel 40 i domstolens stadga, skall förstås som ett direkt och faktiskt intresse av att själva yrkandena, till stöd för vilka interventionsansökan getts in, bifalls och inte som ett intresse i förhållande till de åberopade grunderna eller de argument som anförts. Med utgången av tvisten skall nämligen förstås det slutgiltiga avgörande som gemenskapsdomstolen ombetts fatta, såsom det skulle se ut i domslutet. Det är bland annat nödvändigt att kontrollera att intervenienten direkt berörs av den ifrågasatta rättsakten och att det säkert föreligger ett intresse av utgången av tvisten. Det skall för övrigt göras en åtskillnad mellan interventionssökande som har ett direkt intresse av utgången av den tvist som rör enbart den rättsakt av vilken ogiltigförklaring yrkats, och dem som endast har ett indirekt intresse av utgången av tvisten med anledning av att det finns likheter mellan deras situation och någon av parternas.

(se punkterna 4, och 15)

2.     Intressesammanslutningar, som har till syfte att skydda sina medlemmar, tillåts att intervenera i mål rörande principiella frågor vilka kan påverka medlemmarna.

(se punkt 6)
BESLUT MEDDELAT AV ORDFÖRANDEN PÅ FÖRSTAINSTANSRÄTTENS FEMTE AVDELNING I UTÖKAD SAMMANSÄTTNING

den 10 januari 2006(*)

”Interventionsansökan – Sammanslutning – Berättigat intresse av utgången av tvisten”

I mål T‑227/01,

Territorio Histórico de Álava – Diputación Foral de Álava,

Comunidad Autónoma del País Vasco – Gobierno del País Vasco,

inledningsvis företrädda av R. Falcón Tella, därefter av advokaterna M. Morales Isasi och I. Sáenz-Cortabarría Fernandez,

sökande,

med stöd av

Confederación Empresarial Vasca (Confebask), Bilbao (Spanien), företrädd av advokaten M. Araujo Boyd,

intervenient,

mot

Europeiska gemenskapernas kommission, företrädd av J. Buendía Sierra, i egenskap av ombud, med delgivningsadress i Luxemburg,

svarande,

angående en talan om ogiltigförklaring av kommissionens beslut 2002/820/EG av den 11 juli 2001 om den stödordning som Spanien tillämpar på företag i Alava i form av skattelättnad motsvarande 45 procent av investeringar (EGT L 296, 2002, s. 1),

meddelar

ORDFÖRANDEN PÅ FÖRSTAINSTANSRÄTTENS FEMTE AVDELNING I UTÖKAD SAMMANSÄTTNING

följande

Beslut

 Förfarandet

1       Genom ansökan som inkom till förstainstansrättens kansli den 25 september 2001 väckte sökanden, med stöd av artikel 230 fjärde stycket EG, talan om ogiltigförklaring av kommissionens beslut 2002/820/EG av den 11 juli 2001 om den stödordning som Spanien tillämpar på företag i Álava i form av skattelättnad motsvarande 45 procent av investeringar (EGT L 296, 2002, s. 1).

2       Genom handling som inkom till förstainstansrättens kansli den 4 januari 2002 ansökte Círculo de Empresarios Vascos, Cámara Oficial de Comercio e Industria de Álava samt Territorios Históricos de Vizcaya och de Guipúzcoa om att få intervenera till stöd för sökandenas yrkanden.

3        Ansökan om att få intervenera delgavs parterna i målet den 10 januari 2002 i enlighet med artikel 116.1 i förstainstansrättens rättegångsregler. Till skillnad från sökandena yrkade kommissionen att interventionsansökningarna från Círculo de Empresarios Vascos och Territorios Históricos de Vizcaya och de Guipúzcoa skulle avslås. Däremot framställdes inte någon invändning beträffande ansökan från Cámara Oficial de Comercio e Industria de Álava.

 Rättslig bedömning

4       Enligt artikel 40 andra stycket i domstolens stadga, vilken skall tillämpas på förfarandet vid förstainstansrätten enligt artikel 53 första stycket i samma stadga, har varje person som har ett berättigat intresse av utgången av en tvist – med undantag för tvister mellan medlemsstater, mellan gemenskapens institutioner eller mellan medlemsstater och gemenskapens institutioner – rätt att intervenera i ett mål.

5       Círculo de Empresarios Vascos har gjort gällande att den är en företagssammanslutning som tillvaratar de ekonomiska och industriella intressena i Baskien, vilka skulle påverkas allvarligt om förstainstansrätten fastställer det ifrågasatta beslutet om återbetalning. Sammanslutningen har likaså påpekat att den deltagit i det formella undersökningsförfarandet som inletts av kommissionen i enlighet med artikel 88.2 EG.

6       Enligt fast rättspraxis tillåts intressesammanslutningar, som har till syfte att skydda sina medlemmar, att intervenera i mål rörande principiella frågor vilka kan påverka medlemmarna (beslut av domstolens ordförande av den 17 juni 1997 i de förenade målen C‑151/97 P(I) och C‑157/97 P(I), National Power och PowerGen, REG 1997, s. I‑3491, punkt 66, och beslut av förstainstansrättens ordförande av den 28 maj 2001 i mål T‑53/01 R, Poste Italiane mot kommissionen, REG 2001, s. II‑1479, punkt 51).

7       Förstainstansrätten konstaterar att det i den handling som upprättats i laga form och som är bifogad interventionsansökan klarläggs att den fullmakt som utställts till Círculo de Empresarios Vascos advokat har utställts av en därtill behörig person. Av denna handling framgår att sammanslutningen lyder under stadgar som antagits av en konstituerande stämma den 20 januari 1982 och notarieförts enligt handling av den 8 februari samma år.

8       Även om det med den ovannämnda handlingen kan fastställas att Círculo de Empresarios Vascos utgör en vederbörligen registrerad sammanslutning som utgör en juridisk person har denna sammanslutning inte kunnat uppvisa sina stadgar.

9       Det är sålunda inte möjligt för förstainstansrätten att kontrollera vare sig interventionssökandens exakta sammansättning, dess representativitet eller huruvida den verkligen har till syfte att tillvarata sina medlemmars intressen.

10     Endast den omständigheten att sökanden påstår sig ha deltagit på eget initiativ i det formella undersökningsförfarande som inletts av kommissionen räcker inte för att fastställa ett sådant intresse som krävs i enlighet med artikel 40 i domstolens stadga, på så sätt som denna bestämmelse tolkats i ovan i punkt 6 nämnda rättspraxis.

11     Medan dess namn låter förstå att det utgör en grupp av fysiska personer har interventionssökanden inte visat att vissa av medlemmarna faktiskt har åtnjutit de omtvistade stöden. Detta utesluter förekomsten av ett personligt, direkt och visst intresse av utgången av den tvist i vilken ogiltigförklaring av en viss rättsakt yrkats bland medlemmarna i den sammanslutning som ansöker om att få intervenera (se, för ett liknande resonemang, beslutet i de ovannämnda förenade målen National Power och PowerGen, punkt 53, och förstainstansrättens beslut av den 28 maj 2004 i mål T-253/03, Akzo Nobel Chemicals och Akcros Chemicals mot kommissionen, REG 2004, s. II-0000, punkt 23). För övrigt är intresset likaledes indirekt och ovisst för de ekonomiska aktörer som påstås vara medlemmar i Círculo de Empresarios Vascos, vilka är avtalsmässigt bundna till de företag som åtnjuter de stöd som avses i det ifrågasatta beslutet och för vilka skyldigheten att återbetala stödet enligt interventionssökanden eventuellt kan få återverkningar.

12     Förstainstansrätten avslår således Círculo de Empresarios Vascos ansökan om att få intervenera.

13     Cámara Oficial de Comercio e Industria de Álava å sin sida är ett offentligrättsligt organ som i enlighet med artikel 1 i Ley 3/1993, av den 22 mars 1993, básica de las Cámaras Oficiales de Comercio, Industria y Navegación (lag om offentliga handels-, industri- och sjöfartskammare, BOE av den 23 mars 1993), tillvaratar handelns och industrins intressen i Territorio Histórico de Álava. Det har inte bestritts att dess intressen kan påverkas av att de skatterättsliga reglerna ifrågasätts på så sätt som följer av det ifrågasatta beslutet. Dess ansökan om att få intervenera skall således bifallas.

14     Cámara Oficial de Comercio e Industria de Álavas interventionsansökan ingavs inom den i artikel 115.1 i rättegångsreglerna föreskrivna fristen i och med att den kungörelse som avses i artikel 24.6 i rättegångsreglerna offentliggjordes den 24 november 2001.

15     Vad beträffar interventionsansökan från Territorios Históricos de Vizcaya och de Guipúzcoa, erinrar förstainstansrätten om att intresset av utgången av tvisten i den mening som avses i artikel 40 i domstolens stadga skall förstås som ett direkt och faktiskt intresse av att själva yrkandena, till stöd för vilka interventionsansökan getts in, bifalls och inte som ett intresse i förhållande till de åberopade grunderna (domstolens beslut av den 25 november 1964 i mål 111/63, Lemmerz-Werke mot Höga myndigheten, REG 1965, s. 883, 884, av den 12 april 1978 i de förenade målen 116/77, 124/77 och 143/77, Amylum m.fl. mot rådet och kommissionen, REG 1978, s. 893, punkterna 7 och 9, samt beslutet i de ovannämnda förenade målen National Power och PowerGen, punkt 53). Med utgången av tvisten skall nämligen förstås det slutgiltiga avgörande som gemenskapsdomstolen ombetts fatta, såsom det skulle se ut i domslutet. Det är bland annat nödvändigt att kontrollera att intervenienten direkt berörs av den ifrågasatta rättsakten och att det säkert föreligger ett intresse av utgången av tvisten Det skall för övrigt göras en åtskillnad mellan interventionssökande som har ett direkt intresse av utgången av den tvist som rör enbart den rättsakt av vilken ogiltigförklaring yrkats, och dem som endast har ett indirekt intresse av utgången av tvisten med anledning av att det finns likheter mellan deras situation och någon av parternas (beslut meddelat av domstolens ordförande den 6 mars 2003 i mål C-186/02 P, Ramondín och Ramondín Cápsulas mot kommissionen, REG 2003, s. I‑2415, punkt 14, samt förstainstansrättens beslut av den 25 februari 2003 i mål T‑15/02, BASF mot kommissionen, REG 2003, s. II‑213, punkterna 26 och 27).

16     I det förevarande fallet grundar Te rritorios Históricos de Vizcaya och de Guipúzcoa sin interventionsansökan på att de själva har inrättat skatterättsliga regler som är jämförbara med Normas Forales, vilka i sin tur i det ifrågasatta beslutet inte anses förenliga med den gemensamma marknaden, samt att de även väckt talan om ogiltigförklaring av liknande beslut som kommissionen fattat mot ovannämnda regler.

17     Interventionssökandena har följaktligen endast åberopat ett indirekt intresse av utgången av tvisten på grund av likheterna mellan deras situation och sökandenas i detta mål (se, för ett liknande resonemang, beslutet i det ovannämnda målet Ramondín och Ramondín Cápsulas mot kommissionen, punkt 16). Det faktum att någon är sökande i rättsliga förfaranden som är parallella med förevarande mål utgör nämligen inte grund för att fastställa att det föreligger ett berättigat intresse av utgången av tvisten i den mening som avses i artikel 40 i domstolens stadga.

18     Av det ovan sagda följer att Territorios Históricos de Vizcayas och de Guipúzcoas interventionsansökningar skall avslås.

 Rättegångskostnader

19     I enlighet med artikel 87.1 i rättegångsreglerna skall beslut om kostnader meddelas i den slutliga domen eller i det beslut genom vilket förfarandet avslutas. Eftersom förfarandet i förhållande till Círculo de Empresarios Vascos och Territorios Históricos de Vizcaya och de Guipúzcoa avslutas genom detta beslut, skall beslut fattas om de rättegångskostnader som hänger samman med deras interventionsansökningar.

20     Enligt artikel 87.2 i rättegångsreglerna skall tappande part förpliktas att ersätta rättegångskostnaderna, om detta har yrkats. Då det i det förevarande fallet inte har framställts några yrkanden angående rättegångskostnaderna skall Círculo de Empresarios Vascos och Territorios Históricos de Vizcaya och de Guipúzcoa bära sina rättegångskostnader. Sökandena och svaranden skall likaså bära sina rättegångskostnader i förhållande till interventionsförfarandet i denna del.

Mot denna bakgrund beslutar

ORDFÖRANDEN PÅ FÖRSTAINSTANSRÄTTENS FEMTE AVDELNING I UTÖKAD SAMMANSÄTTNING

följande:

1)      Cámara Oficial de Comercio e Industria de Álava får intervenera i mål T‑227/01 till stöd för sökandenas yrkanden.

2)      Justitiesekreteraren skall tillställa Cámara Oficial de Comercio e Industria de Álava avskrifter av samtliga inlagor i målet.

3)      Cámara Oficial de Comercio e Industria de Álava skall skriftligen anföra grunder för sina yrkanden inom en frist som kommer att fastställas senare.

4)      Ansökningarna om att få intervenera från Círculo de Empresarios Vascos samt Territorios Históricos de Vizcaya och de Guipúzcoa avslås.

5)      Beslut om rättegångskostnader avseende Cámara Oficial de Comercio e Industria de Álavas interventionsförfarande kommer att meddelas senare.

6)      Círculo de Empresarios Vascos samt Territorios Históricos de Vizcaya och de Guipúzcoa skall bära sina rättegångskostnader i förhållande till sina ansökningar om att få intervenera. Sökandena och svaranden skall likaså bära sina rättegångskostnader i förhållande till dessa ansökningar om att få intervenera.

Luxemburg den 10 januari 2006

Justitiesekreterare

 

       Ordförande

E. Coulon

 

       M. Vilaras


* Rättegångsspråk: spanska.