Nyckelord
Sammanfattning

Nyckelord

Tillnärmning av lagstiftning - Gemensamt beskattningssystem för moderbolag och dotterbolag i olika medlemsstater - Direktiv 90/435 - Skattebefrielse från källskatt på vinstutdelning till moderbolaget i den medlemsstat i vilken dotterbolaget är hemmahörande - Källskatt - Begrepp - Särfall

(Rådets direktiv 90/435, artikel 5.1)

Sammanfattning

$$Källskatt enligt artikel 5.1 i direktiv 90/435 om ett gemensamt beskattningssystem för moderbolag och dotterbolag hemmahörande i olika medlemsstater, i vilken det föreskrivs att vinstutdelning från ett dotterbolag till ett moderbolag som innehar minst 25 procent av kapitalet i dotterbolaget skall vara befriad från källskatt, föreligger när det i nationell rätt föreskrivs att ett dotterbolags beskattningsbara vinst skall fastställas genom att alla dotterbolagets nettovinster återförs till beskattningsunderlaget, när vinst har utdelats från dotterbolaget (aktiebolag eller liknande bolag) till dess moderbolag. Detta gäller även inkomster som har varit föremål för särskild beskattning som medför avskrivning av skatteskulden samt icke beskattningsbara inkomster, trots att inkomster som omfattas av dessa två kategorier inte skulle kunna beskattas enligt nationell lagstiftning om dotterbolaget hade behållit inkomsterna och inte delat ut dem till moderbolaget.

Den utlösande faktorn för en sådan beskattning är nämligen betalningen av utdelning. Beskattningen är dessutom direkt beroende av storleken på utdelningen.

( se punkterna 28, 33 och domslutet )